Ἡ Γωνιὰ τῆς Γλώσσας

ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Βιλλιώτης

Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι πατρίδα μας!

Ἄγρυπνο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι ὁ ἕνας πνεύμονας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἄλλος εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Ὁ ἱστότοπός μας δημοσιεύει συχνὰ κείμενα δoκίμων συγγραφέων μὲ γλωσσικὰ θέματα. Ἡ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ εἶναι μία μόνιμη ἱστο-στήλη ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ εὐαισθητοποιήσῃ τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ ἱστοτόπου γιὰ τὴν γλῶσσα μας. Στὴν ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σχολιάζουμε, ἐξηγοῦμε τὰ συχνὰ λάθη, παραθέτουμε ἀπαιτητικὲς λέξεις γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ λεξιλογίου μας, προτείνουμε ἑλληνολεκτικὰ ἰσοδύναμα γιὰ ξένες λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἄκριτα, ἀνακαλύπτουμε ἀθησαύριστες λέξεις, ἀναλύουμε παροιμίες, ἀποφθέγματα καὶ ἄλλα πολλά. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς δὲν θὰ ἀνεβάζω μόνο δικά μου ἄρθρα, ἀλλὰ καὶ τοῦ συνεργάτη μας, ἐγκρατοῦς φιλολόγου καὶ ἀγαπητοῦ φίλου κ. Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου. Ὅποιος θέλει νὰ συνδράμῃ σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια μπορεῖ νὰ μᾶς στέλνῃ τὶς παρατηρήσεις του, τὶς ἀπορίες του, καθὼς καὶ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν Γλῶσσα μας.

Μὲ ἐκτίμηση

Γεώργιος Ἰ. Βιλλιώτης

Τελευταία ἀνάρτηση

Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

Λεῖμμα εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ λείπω, τὸ ὑπόλοιπο, τὸ κατάλοιπο. Ἡ λέξη αὐτὴ ἔχει πάψει νὰ χρησιμοποιεῖται μὲ αὐτὴν τὴν σημασία. Ὅσοι ἀγαποῦν τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα χρησιμοποιοῦν τὸ
«λεῖμμα» μὲ τὴν θεολογική του σημασία. Στὴν Πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ΄ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν» (ια΄, 5). Ὅπως στὴν
ἐποχὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία μόνο ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ πίστευε ἀληθινὰ στὸν Θεό, ἔτσι καὶ στὸν καιρὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἕνα μικρὸ ποίμνιο ἐκλέγεται ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ χάριν. Λεῖμμα εἶναι οἱ πιστοὶ ποὺ κρατοῦν τὶς Θερμοπύλες τῆς πίστεως: «Μέσα στὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς παρακμῆς καὶ τῆς ἐκκοσμίκευσης ὑπάρχει ἕνα λεῖμμα ποὺ τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ
Θεοῦ». Τὸ λεῖμμα συνεκδοχικὰ λέγεται καὶ γιὰ τοὺς λίγους ποὺ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὸν γενικὸ πολτό: «Στὴν γενικώτερη βαρβαρογλωσσία ὑπάρχει ἕνα λεῖμμα ποὺ ὁμιλεῖ ποιοτικά».

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις