Ἡ Γωνιὰ τῆς Γλώσσας

ἐπιμέλεια: Γεώργιος Ἰ. Βιλλιώτης

Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι πατρίδα μας!

Ἄγρυπνο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα. Ἡ Γλῶσσα μας εἶναι ὁ ἕνας πνεύμονας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἄλλος εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Ὁ ἱστότοπός μας δημοσιεύει συχνὰ κείμενα δoκίμων συγγραφέων μὲ γλωσσικὰ θέματα. Ἡ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ εἶναι μία μόνιμη ἱστο-στήλη ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ εὐαισθητοποιήσῃ τοὺς ἐπισκέπτες τοῦ ἱστοτόπου γιὰ τὴν γλῶσσα μας. Στὴν ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ σχολιάζουμε, ἐξηγοῦμε τὰ συχνὰ λάθη, παραθέτουμε ἀπαιτητικὲς λέξεις γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ λεξιλογίου μας, προτείνουμε ἑλληνολεκτικὰ ἰσοδύναμα γιὰ ξένες λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦμε ἄκριτα, ἀνακαλύπτουμε ἀθησαύριστες λέξεις, ἀναλύουμε παροιμίες, ἀποφθέγματα καὶ ἄλλα πολλά. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς δὲν θὰ ἀνεβάζω μόνο δικά μου ἄρθρα, ἀλλὰ καὶ τοῦ συνεργάτη μας, ἐγκρατοῦς φιλολόγου καὶ ἀγαπητοῦ φίλου κ. Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου. Ὅποιος θέλει νὰ συνδράμῃ σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια μπορεῖ νὰ μᾶς στέλνῃ τὶς παρατηρήσεις του, τὶς ἀπορίες του, καθὼς καὶ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν Γλῶσσα μας. Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι λειτουργεῖ δωρεὰν ὁ πολυτονιστῆρας, ἤτοι ὁ αὐτόματος πολυτονιστὴς κειμένων ποὺ δημιούργησε ἡ φιλόπονος συνεργάτις μας κ. Ἀμαρυλλὶς Δεληγιάννη. Ὁ πολυτονιστῆρας ἀντλεῖ ἀπὸ μιὰ δεξαμένη 30.000 περίπου λέξεων καὶ διαρκῶς ἀνανεώνεται. Βασίζεται στοὺς κανόνες τοῦ μὴ ἁπλοποιημένου πολυτονικοῦ συστήματος, ἀναγνωρίζει τοὺς τύπους τῆς Ὑποτακτικῆς μὲ η καὶ ω, καθὼς καὶ τὰ παραθετικὰ μὲ τὴν παραδοσιακὴ ὀρθογραφία. Τὸν δοκιμάσαμε καὶ διαπιστώσαμε ὅτι δὲν πολυτονίζει μὲ βάση μόνο τὴν λέξη, ἀλλὰ καὶ τὸ συγκείμενο. Γι’ αὐτὸ κάνει ἐλάχιστα λάθη στὰ ἐγκλιτικά. Εἶναι λίαν εὔχρηστος καὶ δύνανται νὰ τὸν χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ ἀδαεῖς περὶ τὴν πληροφορική. Οἱ φιλότονοι δὲν ἔχουν παρὰ νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν σελίδα:

https://www.keymangreek.gr/Tonizo1-5.php

Στὸν ἴδιο ἱστότοπο θὰ βρῆτε καὶ τὸν ὠφελιμώτατον πολυτονικὸ διορθωτή, πολύτιμο ἀρωγὸ ὅσων γράφουν μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο, καθὼς καὶ τὸ πολυτονικὸ πληκτρολόγιο.

Μὲ ἐκτίμηση

Γεώργιος Ἰ. Βιλλιώτης

Τελευταία ἀνάρτηση

Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων

Παλάμη ἀνάγεται στὴ ρίζα πελ- «ἁπλώνω». Παλάμη εἶναι τὸ χέρι ποὺ ἁπλώνεται, τὸ χέρι ποὺ δρᾶ, ποὺ ἐνεργεῖ. Χρησιμοποιεῖται μετωνυμικῶς γιὰ νὰ δηλώσῃ τὸ τέχνασμα, τὸ ἔξυπνο σχέδιο· ἀπάλαμος εἶναι ὁ ἀμήχανος. Πέλαγος εἶναι ἡ ἀνοιχτὴ θάλασσα, ἡ θάλασσα ποὺ ἁπλώνεται. Πλάγιος ἀρχικὰ πρέπει νὰ ἦταν αὐτὸς ποὺ ἁπλώνεται ὁριζόντια καὶ ἑπομένως δὲν εἶναι κάθετος, δηλαδὴ δὲν εἶναι ὀρθός. Πλάγιες πτώσεις εἶναι ἡ γενική, ἡ δοτικὴ καὶ ἡ αἰτιατική· ὀνομάστηκαν ἔτσι γιὰ νὰ διακριθοῦν ἀπὸ τὴν ὀνομαστικὴ ποὺ θεωρήθηκε ὀρθή, ἐπειδὴ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ ὀνόματος ποὺ μεταβάλλεται (πίπτει) στὶς πλάγιες πτώσεις. Πλάγια μέσα εἶναι τὰ μὴ ὀρθά, τὰ παράνομα. Πλάκα (ἀρχ. πλάξ) εἶναι ὁ ἐπίπεδος χῶρος. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἡ γνωστὴ συνοικία τῆς Ἀθήνας.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ὅλες οἱ ἀναρτήσεις