ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Κων/ντίνου Χ’’Ἀντωνίου                                                                                           Λογοτέχνη-Ἱστορικού   Α΄ ΜΕΡΟΣ                                                                    Εἶναι ἀδύνατη ἡ κατανόηση τῆς πνευματικῆς ζωῆς ὁλόκληρου τοῦ νοελληνικοῦ οἰκοδομήματος […]

70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

  Έχω υπ’ όψη μου τα δύο πρώτα τεύχη του μηνιαίου λαογραφικού περιοδικού «Χρονικά του Πόντου». Είναι όργανο του Συλλόγου […]

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

«Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν· ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου…καὶ οὐκ ἠθελήσατε» […]

Σελίδες