Το πνεύμα των παλαιών Αγιορειτών. Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

     Εἶ­πε Γέρων: «Πα­λαιά, ὅ­ταν ἔμ­παι­νες στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί ἔ­βλε­πες το­ύς πα­τέ­ρες νά στέ­κων­ται ὄρ­θιοι στά στα­σί­δια, σέ ἔ­πια­νε δέ­ος. Ὑ­πῆρ­χαν  πραγ­μα­τι­κοί μο­να­χοί τό­τε. Τώρα ἀ­γα­ποῦ­με τήν  κα­λο­πέ­ρα­ση».

  *

     Εἶ­πε Γέρων: «Σήμερα τά πε­ρισ­σό­τε­ρα Μο­να­στή­ρια ἄ­φη­σαν τίς πα­λαι­ές συ­νή­θει­ες. Ὅ­ταν π.χ. γι­νό­ταν ἡ ζύ­μη γιά τό ψω­μί, μό­λις τε­λε­ί­ω­νε ὁ Ὄρ­θρος, ὁ τυ­πι­κά­ρης ἔ­παιρ­νε τό φα­νά­ρι, οἱ πα­τέ­ρες ἀ­κο­λου­θοῦ­σαν καί πή­γαι­ναν νά ζυ­μώ­σουν ὅ­λοι μα­ζί λέ­γον­τας τήν εὐ­χο­ύ­λα. Ἕ­νας ἔ­λε­γε τήν εὐ­χή καί οἱ ἄλ­λοι ζύ­μω­ναν. Πάει σή­με­ρα, χά­θη­κε αὐ­τό. Ἐ­πί­σης οἱ πα­τέ­ρες πού εἶ­ναι στήν Σύναξη, δέν μι­λοῦν ἐ­λε­ύ­θε­ρα, δέν λέ­νε τήν γνώ­μη τους, ὅ­ταν βλέ­πουν κά­τι πού δέν εἶ­ναι σω­στό».

*

     Εἶ­πε Γέρων: «Πα­λαιά στά πα­νη­γύ­ρια, ὅ­ταν μα­ζευ­όμα­σταν, μι­λοῦ­σαν οἱ Γέροντες καί ἐ­μεῖς οἱ νέ­οι τό­τε ἀ­κο­ύ­γα­με. Τώρα, ὅ­ταν μα­ζευ­ώ­μα­στε, οἱ νέ­οι λέ­νε ἀ­στεῖ­α καί οἱ γέ­ροι γε­λᾶ­με».

*

     Εἶ­πε Γέρων: «Ἀ­πό τό­τε πού ἦρ­θα στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος πρίν ἀπό πε­νῆν­τα χρό­νια, ἡ κα­λο­γε­ρι­κή στό Ὄ­ρος ἔ­χει ἀλ­λά­ξει κα­τά 80%. Τώρα ἔ­χει ἐ­φαρ­μο­γή τό “ὁ σώ­ζων ἑ­αυ­τόν σω­θ­ήτω”. Ὁ Μέγας Ἀν­τώ­νιος εἶ­πε ὅ­τι θά μα­ί­νε­ται ὁ Ἀν­θρω­πο­κτό­νος  στούς­ ἐ­σχά­τους χρό­νους πού βρι­σκό­μα­στε. Γι᾿ αὐ­τό καί οἱ σύγ­χρο­νοι Ἅ­γιοι χα­ρι­τώ­νον­ται πο­λύ, ὅ­πως ὁ ἅ­γιος Νε­κτά­ριος πού κά­νει τό­σα θα­ύ­μα­τα. Ἄν καί δέν ἔ­κα­νε με­γά­λες ἀ­σκή­σεις ὁ Θε­ός τόν χα­ρί­τω­σε».

*

     Εἶ­πε Γέρων: «Σήμερα ἔ­χου­με μί­α χα­λά­ρω­ση τοῦ μο­να­χι­κοῦ πο­λι­τε­ύ­μα­τος. Μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι ἐ­πο­χια­κή, προ­σω­πι­κή, ὁ­μα­δι­κή, χρο­νι­κή μέ­σα στό ἱ­στο­ρι­κό γί­γνε­σθαι πού δι­α­τρέ­χει ὁ μο­να­χι­σμός. Ἄν δέν ἐ­πέλ­θη ὅ­μως νό­θευ­ση στήν ἰ­δε­ο­λο­γί­α, στόν πνεῦμα μας, τά ἄλ­λα δι­ορ­θώ­νον­ται. Τήν χα­λά­ρω­ση δέν τήν φο­βᾶ­μαι, τή νο­θε­ί­α φο­βᾶ­μαι. Οἱ ἅγιοι Πα­τέ­ρες εἶ­χαν σάν σκο­πό στήν ζωή τους τήν ὁ­λι­κή προ­σκόλ­λη­ση τοῦ νοῦ στήν Ἁ­γί­α Τρι­ά­δα. Αὐ­τό εἶ­χαν σάν μέ­τρο καί σάν πυ­ξί­δα γιά νά το­ύς ὁ­δη­γῆ στόν Χρι­στό».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα