ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ                                                                                                                    Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Π.Κ. Ἐνεπεκίδη «Γράμματα πρὸς τὴ Βιέννη 1824-1843» (Ἐκδόσεις Ὠκεανίδα) Ἀλληλογραφία […]

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ – ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΡΩΣΙΚΗΣ

  ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΡΩΣΙΚΗΣ  http://www.imxa.gr   e-mail: imxa@imxa.gr    Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του […]

ΕΛΛΗΝΕΣ Ή ΡΩΜΗΟΙ; ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Ἀρχιμ. Κύριλλος Κεφαλόπουλος   Κά­θε Ἔθνος προσ­δι­ο­ρί­ζε­ται ἐ­θνι­κὰ ἀ­πὸ πολ­λὰ στοι­χεῖ­α, τὴν ἱ­στο­ρί­α του, τὸν πο­λι­τι­σμό, τὴν γλῶσ­σα, τὴν θρη­σκεί­α, […]

«Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ»

Ἀ­μα­λί­ας Κ. Ἠ­λιά­δη φι­λο­λό­γου-ἱ­στο­ρι­κοῦ, Δ/ντριας 3ου Γυ­μνα­σί­ου Τρι­κά­λων   Κά­θε ἐ­πο­χὴ δι­α­κρί­νε­ται ἀ­πὸ τὰ δι­κά της ἰ­δι­αί­τε­ρα γνω­ρί­σμα­τα ποὺ συν­θέ­τουν […]

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΟΥ ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Λάμπρος Κ. Σκόντζος Θε­ο­λό­γος–Κα­θη­γη­τής Ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ οἰ­κο­γέ­νεια, ἀ­πο­τε­λεῖ κο­ρυ­φαῖ­ο θε­σμὸ στὸν Ἑλ­λη­νι­σμὸ καὶ γι᾿ αὐ­τὸ ἐν­σαρ­κώ­νει ὅ­λες τὶς ὑ­ψη­λὲς ἀ­ξί­ες […]

«Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»

Ἀ­μα­λί­ας Κ. Ἠ­λιά­δη  φι­λο­λό­γου-ἱ­στο­ρι­κοῦ  Δ/ντριας 3ου Γυ­μνα­σί­ου Τρι­κά­λων   Ἀρ­χι­κά, πνευ­μα­τι­κὴ καλ­λι­έρ­γεια ση­μαί­νει μόρ­φω­ση, δη­λα­δὴ συγ­χρο­νι­σμέ­νη καλ­λι­έρ­γεια γνω­στι­κοῦ, βου­λη­τι­κοῦ καὶ […]

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ*

π. Χρίστος Κυριαζόπουλος Δι­δά­κτωρ Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἱ­στο­ρί­ας/  καὶ Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς Φι­λο­λο­γί­ας      Ἡ Νε­ο­ελ­λη­νι­κὴ γλῶσ­σα ἔ­χει τὸ ἀ­δι­αμ­φι­σβή­τη­το –ἔ­ναν­τι τῶν […]

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Λάμπρος Κ. Σκόντζος Θε­ο­λό­γος–Κα­θη­γη­τής   Ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ ψυ­χο­σύν­θε­ση εἶ­ναι ἄρ­ρη­κτα ζυ­μω­μέ­νη μὲ τὶς ἀ­ξί­ες τῆς φι­λο­πα­τρί­ας καὶ τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας. Ἀ­πὸ […]

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Orthodox Newsletter of St Theodore, Lanham Ορθόδοξο Φυλλάδιο Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρου, Lanham ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ / JANUARY, 6th, 2013                                 Τεύχος / Issue […]

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Λάμπρος Κ. Σκόντζος Θε­ο­λό­γος–Κα­θη­γη­τής   Δὲν εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νὰ ἀ­να­φερ­θοῦ­με στὴ θρη­σκευ­τι­κό­τη­τα τοῦ Ἕλ­λη­να, αὐ­τὴ εἶ­ναι δε­δο­μέ­νη. Δὲν εἶ­ναι τυ­χαῖ­ο […]

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

                                                                                                   Δρ. Αγγελική Τριανταφύλλου- Πιτίδη                                                                                                    Ιατρός Μικροβιολόγος                                                                                                    Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών Αγαπώ την Ελλάδα… στηρίζω την Ελλάδα. […]

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Παπαδημητρίου Απόστολος Η είσοδος  σε νέο  έτος συνοδεύεται  από  πανηγυρισμούς, ανταλλαγές ευχών  και  προσδοκία  για  ένα καλύτερο αύριο. Είναι  χαρακτηριστικοί  […]

Σελίδες