Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (ριη-ρκς). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

ρι­η’

«Σή­με­ρα ἔρ­χον­ται πολ­λοί νέ­οι μέ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τα. Δέν εἶ­ναι πε­ρί­ερ­γοι, ζη­τοῦν νά βροῦν πα­ρά­δειγ­μα, καί ἐ­μεῖς πρέ­πει νά εἴ­μα­στε ὅ­πως θέ­λει ὁ Θε­ός γιά νά ὠ­φε­λοῦν­ται οἱ ἄλ­λοι πού μᾶς πλη­σιά­ζουν, δι­ό­τι ἀλ­λοι­ῶς θά δώ­σου­με λό­γο καί γι᾿ αὐ­τούς πού μᾶς πλη­σιά­ζουν καί βλά­πτον­ται ἤ δέν ὠ­φε­λοῦν­ται».

ρι­θ’

«Ἕ­νας φοι­τη­τής πῆ­γε καί ἔ­μει­νε τρι­ά­μι­σι χρό­νια στήν Ἰν­δί­α, ἀ­σχο­λή­θη­κε μέ δι­ά­φο­ρες θρη­σκεῖ­ες καί μέ τήν μα­γεί­α. Ἔ­ψα­χνε νά βρῆ ποῦ βρί­σκε­ται ἡ ἀ­λή­θεια μέ τίς θρη­σκεῖ­ες κ.ἄ. Τε­λι­κά ἐ­πι­σκέ­φθη­κε ἕ­να μά­γο μέ με­γά­λη φή­μη καί ἄ­κου­σε ἔκ­πλη­κτος νά τοῦ λέ­η: “Τί ἦρ­θες ἐ­δῶ; Αὐ­τό πού ζη­τᾶς θά τό βρεῖς στήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α· ἐ­κεῖ εἶ­ναι τό φῶς. Νά πᾶς στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος καί νά δι­α­βά­σης Φι­λο­κα­λί­α. Ἐ­κεῖ θά βρεῖς αὐ­τό πού ζη­τᾶς”. Τἄ­χα­σε, δέν πε­ρί­με­νε νά ἀ­κού­ση ἀ­πό ἕ­ναν μά­γο αὐ­τά. Ἐ­πέ­στρε­ψε στήν Ἑλ­λά­δα, ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος καί μοῦ τά δι­η­γή­θη­κε ὅ­λα».

ρκ’

« Ἀ­νά­λο­γα μέ τήν κα­τά­στα­ση πού βρί­σκε­ται ὁ ἄν­θρω­πος, ὁ πει­ρα­σμός τοῦ φέρ­νει καί τούς λο­γι­σμούς».

ρκα’

«Γιά νά πά­ψη τό ἐρ­γο­στά­σιό μας (δηλ. ὁ νοῦς μας) νά πα­ρά­γη κα­κο­ύς λο­γι­σμούς, πρέ­πει νά λεί­ψη ἡ πο­νη­ριά. Τό­τε ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­χει πνευ­μα­τι­κή ὑ­γεί­α».­

ρκβ’

«Εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νά βά­λη ὁ ἄν­θρω­πος Χρι­στό μέ­σα του, ἀλ­λοι­ῶς εἶ­ναι κο­λο­κύ­θι».

 

ρκγ’

«Ὁ πιό εὔ­κο­λος καί σύν­το­μος δρό­μος εἶ­ναι ἡ ὑπα­κο­ή. Στήν ὑ­πα­κο­ή ἡ χά­ρις κα­θο­δη­γεῖ».

ρκδ’

«Καί στήν ἄλ­λη ζω­ή συ­νε­χί­ζε­ται ἡ τε­λει­ό­τη­τα».

ρκε’

«Σέ πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις ὑ­πάρ­χουν δο­κι­μα­σί­ες κα­τά πα­ρα­χώ­ρη­ση Θε­οῦ, ἀλ­λά μπαί­νει καί ὁ δι­ά­βο­λος καί τά κά­νει πιό μαῦ­ρα. Ἐ­κεῖ­νο εἶ­ναι τό δύ­σκο­λο». (Δη­λα­δή, ὅ­ταν δο­κι­μα­ζώ­μα­στε καί γογ­γύ­ζο­με χω­ρίς νά με­τα­νο­οῦ­με, τό­τε πα­ρα­χω­ροῦ­με εἴ­σο­δο στόν πει­ρα­σμό).

ρκς’

«Ὑ­πάρ­χουν δαι­μό­νια πού δέν ἀ­φή­νουν κά­ποι­ον νά μι­λή­ση, καί ἄλ­λα πού δέν ἀ­φή­νουν κά­ποι­ον νά ἀκού­ση τίς συμ­βου­λές πού τοῦ λέ­νε οἱ Πνευ­μα­τι­κοί».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα