Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (σιδ-σκ). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

σι­δ’

«Γιά μέ­να τό νά ση­κώ­σης τσου­βά­λια εἶ­ναι τί­πο­τε μπρο­στά στό νά ση­κώ­σης τό σφάλ­μα τοῦ ἄλ­λου. Τσου­βά­λια ση­κώ­νουν καί οἱ κο­σμι­κοί καί ἔ­χουν ἐ­γω­ϊ­σμό».

σι­ε’

«Στίς  ἀ­κο­λου­θί­ες ὁ  ἀρ­χά­ριος  πιό πο­λύ νά παρα­κο­λου­θῆ καί λι­γώτε­ρο εὐ­χή. Νά μά­θη τά τυ­πι­κά, τίς ἑ­ορ­τές, τίς ἀ­κο­λου­θί­ες καί με­τά νά κά­νη τήν εὐ­χή».

σι­ς’

«Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι ὅ­πως τό κα­ρά­βι. Ἄλ­λος κοι­μᾶ­ται, ἄλ­λος χα­ζεύ­ει. Αὐ­τό τρα­βᾶ τόν δρό­μο του. Ἄλ­λος πά­λι ἀ­γω­νί­ζε­ται, πα­λεύ­ει πά­νω μέ τά κύ­μα­τα. Ὅ­λοι μα­ζί προ­χω­ροῦν. Φθά­νει νά εἶ­σαι μέ­σα στήν Ἐκ­κλη­σί­α. Γι᾿ αὐ­τό νά φρον­τί­ζε­τε νά εἶ­στε πάν­τα στίς ἀ­κο­λου­θί­ες. Νά μή λεί­πε­τε».

σι­ζ’

      «Οἱ μο­να­χές νά προ­σέ­ξουν τήν ἰ­δι­ορ­ρυθ­μί­α. Στά γυ­ναι­κεῖ­α μο­να­στή­ρια ἡ ἰ­δι­ορ­ρυθ­μί­α εἶ­ναι δαι­μο­νορ­ρυθ­μί­α. Τό γυ­ναι­κεῖ­ο ἰ­δι­όρ­ρυθ­μο μπο­ρῶ νά πῶ ὅ­τι εἶ­ναι 100% δαι­μο­νόρ­ρυθ­μο».

σι­η’

      «Τί εἶ­ναι ὁ κα­νό­νας; Μία εὐ­και­ρί­α νά ζη­τή­σω συγ­χώ­ρη­ση ἀ­πό τόν Θε­ό. Μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι καί ἡ τε­λευ­ταί­α.  Κοί­τα  νά  τήν  ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σης.  Τά  πα­λαι­ά χρό­νια καί ὁ κα­νό­νας γι­νό­ταν στήν Ἐκ­κλη­σί­α. Με­τά γι­νό­ταν στό κελ­λί, για­τί ἄλ­λος ἔ­κλαι­γε, ἄλ­λος ἀ­να­στέ­να­ζε».

σι­θ’

«Ὁ Πρό­δρο­μος κή­ρυτ­τε τήν με­τά­νοι­α καί ἑ­τοί­μα­ζε  τούς ἀν­θρώ­πους  γιά  νά δε­χθοῦν τόν Χρι­στό. 

Ἦρ­θε ὁ Χρι­στός, ἐ­μεῖς βα­πτι­σθή­κα­με καί με­τά τά κά­να­με θά­λασ­σα. Καί ἔρ­χε­ται τώ­ρα μέ τό δεύ­τε­ρο βά­πτι­σμα (τό Ἀγ­γε­λι­κό Σχῆ­μα) νά συγ­χω­ρή­ση ἀ­πό ἐ­μᾶς το­ύς μο­να­χο­ύς τίς ἁ­μαρ­τί­ες. Καί ντυ­νό­μα­στε τώ­ρα μέ τό Σχῆ­μα, τήν με­τά­νοι­α».

σκ’

«Οἱ κα­λό­γε­ροι, ἐ­πει­δή δέν ἔ­χουν τά προ­βλή­μα­τα τῶν κο­σμι­κῶν, εἶ­ναι ἤ­ρε­μοι, νυ­στά­ζουν καί θέ­λουν νά κοι­μοῦν­ται. Ἀλ­λά δέν μᾶς συμ­φέ­ρει νά χα­λα­ρώ­σου­με. Πρέ­πει σι­γά–σι­γά νά σφί­ξου­με. Κό­βου­με λί­γο τόν ὕ­πνο, με­τά τό φαΐ. Αὐ­τά πᾶν μα­ζί. Ὁ πο­λύς ὕ­πνος φέρ­νει τό φαΐ, τό φαΐ τόν ὕ­πνο. Τό φαΐ πα­χαί­νει τό σῶ­μα. Αὐ­τό θέ­λει ὕ­πνο καί ὁ ὕ­πνος πα­χαί­νει τό νοῦ».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα