Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (ξη-οδ). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

ξη’

«Ὁ Θε­ός θέ­λει νά τόν πα­ρα­κα­λοῦ­με νά μᾶς βο­η­θή­ση γιά νά ἐ­πέμ­βη, για­τί σέ­βε­ται τό αὐ­τε­ξού­σιό μας».

ξθ’

«Ὁ πνευ­μα­τι­κά προ­χω­ρη­μέ­νος ἄν­θρω­πος κα­τα­λα­βαί­νει τίς δι­α­θέ­σεις τῶν ἄλ­λων, ἄν π.χ. θέ­λουν νά τόν ἐκ­με­ταλ­λευ­τοῦν, νά τόν κλέ­ψουν· βά­ζει ὅμως πάν­τα κα­λό λο­γι­σμό, ὅ­τι ὁ ἄλ­λος τό ἔ­χει ἀ­νάγ­κη  καί δέν ὑ­πε­ρα­σπί­ζε­ται τόν ἑ­αυ­τό του. Ὁ ἅ­γιος ἔ­χει μία δι­αί­σθη­ση πού κα­τα­λα­βαί­νει τίς δι­α­θέ­σεις τῶν ἄλ­λων».

ο’

«Οἱ ἀ­σκη­τές ἔ­ζη­σαν σέ σπη­λι­ές χω­ρίς φῶ­τα. Ἐ­κεῖ εἶ­δαν τό φῶς τοῦ Χρι­στοῦ. Ἐ­μεῖς ἄν ζη­τᾶ­με ἄ­νε­ση, φῶ­τα, θά ἔ­χου­με ”κοσμικά φῶ­τα­”».

ο­α’

«Ὁ νοῦς μας, ὅ­σο γί­νε­ται, νά βρί­σκε­ται κον­τά στόν Θε­ό καί νά σκέ­πτε­ται πάν­τα τό ἀ­γα­θό».

ο­β’

      «Ὅ­πως ὅ­ταν σπέρ­νου­με ἕ­να πλό­χε­ρο (χο­ύ­φτα) σι­τά­ρι, θά πά­ρου­με, ἄς ποῦ­με, δέ­κα κι­λά, ἔ­τσι καί ὅταν σπέρ­νου­με ἀγ­κά­θια, θά πά­ρου­με ἀγ­κά­θια. Ὅποι­ος κά­νει κα­λω­σύ­νες, αὐ­τές θά γεν­νή­σουν καί ἄλλες κα­λω­σύ­νες, καί ὅ­ποι­ος κά­νει ἁ­μαρ­τί­ες, αὐ­τές θά  γεν­νή­σουν ἄλ­λες πε­ρισ­σό­τε­ρες».

ο­γ’

«Τό σῶ­μα γερ­νᾶ ἀλ­λά ἡ καρ­διά (δη­λα­δή οἱ κα­λές ἤ κα­κές ἐ­πι­θυ­μί­ες) δέν γερ­νᾶ».

ο­δ’

«Συ­νή­θως, ὅ­ταν κα­νείς εἶ­ναι στίς ἀρ­χές (τῆς κα­λο­γε­ρι­κῆς), ὁ νοῦς του πη­γαί­νει σέ κο­σμι­κά, σέ βλά­σφη­μα ἤ αἰ­σχρά πράγ­μα­τα. Ὅ­ταν προ­χω­ρή­ση κά­πως στήν πνευ­μα­τι­κή ζω­ή (ὁ μο­να­χός), ὁ νοῦς του πη­γαί­νει σέ ἀ­δι­ά­φο­ρα, οὔ­τε κα­λά, πού ὠ­φε­λοῦν, οὔ­τε ἁ­μαρ­τω­λά. Με­τά ὅ­μως, ὅ­ταν προ­χω­ρή­ση κα­νείς ἀ­κό­μα, τήν ὥ­ρα τῆς προ­σευ­χῆς ὁ λο­γι­σμός του πιά­νει πνευ­μα­τι­κή συ­ζή­τη­ση καί νο­μί­ζει ὅ­τι εἶ­ναι κα­λό πρᾶγ­μα, ἐ­νῶ γί­νε­ται αὐ­τό αἰτία γιά νά ἀ­πα­σχο­λῆ­ται ὁ νοῦς του ἀ­πό τήν προ­σευ­χή. Σάν κά­ποι­ος πού πη­γαί­νει νά κοι­νω­νή­ση, πιά­νει τό μά­κτρο καί τό­τε ἔρ­χε­ται ὁ ἄλ­λος γιά νά ρω­τή­ση κά­τι. Ἔ­λε­γε καί ὁ γε­ρω Πέ­τρος ὅ­τι μπαί­νει καί ὁ πει­ρα­σμός στήν μέ­ση καί γί­νε­ται πνευ­μα­τι­κή συ­ζή­τη­ση».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα