Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (ρνγ-ρνη). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

­ρνγ’

«Ἐ­μεῖς νά ζοῦ­με πνευ­μα­τι­κά, ὥ­στε νά μήν ἔ­χη καμ­μία ἐ­ξου­σί­α ὁ δι­ά­βο­λος ἐπά­νω μας».

­ρνδ’

­ «Ἡ πραγ­μα­τι­κή χα­ρά γεν­νι­έ­ται ἀ­πό τόν πό­νο. Μέ τίς δο­κι­μα­σί­ες ἐ­νι­σχύ­ε­ται ἡ πί­στη μας».

ρνε’

«Ἐ­άν δέν ἀ­να­γεν­νη­θῆ (πνευ­μα­τι­κά) ὁ ἄνθρω­πος, εἶ­ναι γιά τήν κό­λα­ση».

ρνς’

«Ὅ­ταν μᾶς κά­νουν πα­ρα­τή­ρη­ση, εἴ­τε σφάλ­λου­με εἴ­τε ὄ­χι, νά ζη­τᾶ­με συγ­χώ­ρη­ση καί ἔ­τσι τα­πει­νω­νόμα­στε καί χα­ρι­τω­νό­μασ­τε».

ρνζ’

«Σή­με­ρα τό Εὐ­αγ­γέ­λιο τό βά­ζουν στήν ἄ­κρη, τήν πα­ρα­νο­μί­α τήν κά­νουν νό­μο, τήν ἁ­μαρ­τί­α τήν κά­νουν μό­δα. Πά­ει νά δι­α­λυ­θῆ τό πᾶν, ἀλ­λά τόν τε­λευ­ταῖ­ο λό­γο τόν ἔ­χει ὁ Θε­ός».

ρνη’

«Ὅ­ταν ἔ­χη χά­ρι Θε­οῦ ὁ ἄν­θρω­πος, δέν φο­βᾶ­ται τί­πο­τε, ἀ­φοῦ ὁ ἴ­διος ὁ Χρι­στός μᾶς ἔ­δω­σε ἐ­ξου­σί­α. Καί φαρ­μά­κι νά πι­ῆ δέν τόν βλά­πτει, νά πατήση πά­νω σέ φί­δια καί σκορ­πιούς, δέν θά τόν βλά­ψουν».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα