Αποφθέγματα από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

   Στήν Κα­λύ­βη τῶν Ἁ­γι­ο­ρει­τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Κα­ψά­λας ζοῦ­σε ἕ­νας μο­να­χός ὀ­νό­μα­τι Κάλ­λι­στος μέ τόν Γέ­ρον­τά του, Ρου­μᾶ­νοι στήν κα­τα­γω­γή. Ὁ π. Κάλ­λι­στος πα­ρε­κά­λε­σε τόν Γέ­ρον­τά του καί ἔ­κτι­σαν Ἐκ­κλη­σά­κι πρός τι­μήν τῶν Ἁ­γι­ο­ρει­τῶν Πα­τέ­ρων, δι­ό­τι τούς εἶ­χε σέ εὐ­λά­βεια. Ὁ Γέ­ρον­τάς του τοῦ εἶ­πε νά προ­σέ­ξη νά μήν ἐγ­κα­τα­λεί­ψη πο­τέ τό Κελ­λί, γιά νά μή φύ­γη καί ὁ Ἄγ­γε­λος πού φυ­λά­γει τό θυ­σι­α­στή­ριο. Με­τά τήν κοί­μη­ση τοῦ Γέ­ρον­τός του ἔ­ζη­σε μό­νος του στό Κελ­λί πολ­λά χρό­νια. Στό γῆ­ρας του ἔ­πα­θαν τά ἔν­τε­ρά του καί τόν πα­ρα­κα­λοῦ­σαν νά τόν πά­ρουν ἄλ­λοι πα­τέ­ρες στά Κελ­λιά τους νά τόν γη­ρο­κο­μή­σουν. Ἐ­κεῖ­νος, ὅ­μως, πι­στός στήν ὑ­πό­σχε­ση πρός τόν Γέ­ρον­τά του, πα­ρέ­μει­νε στό Κελ­λί καί ἄ­να­βε τό καν­τή­λι κά­νον­τας ὑ­πο­μο­νή στόν πό­νο του, γιά νά μήν φύ­γη ὁ Ἄγ­γε­λος. Στό τέ­λος τόν βρῆ­καν κε­κοι­μη­μέ­νον στό στα­σί­δι.

*

   Ο γε­ρω Κάλ­λι­στος ὁ Σι­μω­νο­πε­τρί­της ἔ­ζη­σε ἑ­βδο­μῆν­τα χρό­νια στό Μο­να­στή­ρι του, πο­τέ δέν βγῆ­κε στόν κό­σμο καί μό­νο δύ­ο τρεῖς φο­ρές ἀ­νέ­βη­κε στίς Κα­ρυ­ές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα