ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΞΙΑ

Μανώλης Καμβυσέλης (Kelis) – Ένας νέος Έλληνας που τιμά την καταγωγή του – VIDEO

Ο Μανώλης Καμβυσέλης ή Manolis Kellis, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο MIT. Ασχολείται με τη Βιοπληροφορική και την αποκωδικοποίηση της γλώσσας […]

ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΝΕΕΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τῆς Μπέτ­τυς Κυ­ρι­α­κί­δου Ἄνε­μος ἀ­γρο­τι­κῆς… και­νο­το­μί­ας πνέ­ει στὴ Βό­ρει­α Ἑλ­λά­δα, μὲ τοὺς πα­ρα­γω­γούς της νὰ πραγ­μα­το­ποι­οῦν προ­σπά­θει­ες γι­ὰ ἐκ­συγ­χρο­νι­σμὸ τῆς […]

ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 70ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Σβοῦ­ρες, κότ­σι­α, πεν­τό­βο­λα καὶ ἄλ­λα πα­ρα­δο­σι­α­κὰ παι­χνί­δι­α μνή­μης, στρα­τη­γι­κῆς καὶ δύ­να­μης, πού συ­νέ­βα­λαν στὴ δι­α­παι­δα­γώ­γη­ση καὶ ψυ­χα­γω­γί­α χι­λι­ά­δων παι­δι­ῶν, γι­ὰ […]

Σελίδες