Τό δίκαιο παράπονο μιᾶς Ὑπερπολύτεκνης μητέρας…!

Στήν προσπάθειά μου νά μάθω πόσες ἡμέρες ἀδείας δικαιοῦμαι μέσα στό ἔτος γιά παρακολούθηση σχολικῆς ἐπίδοσης τέκνου, βρέθηκα μέσα σέ ἕνα κυκεώνα πληροφοριῶν, δυσλειτουργίας τοῦ συστήματος καί ἀπαξιωτικῆς ἀντιμετώπισης πρός μία ὑπερπολύτεκνη μητέρα, σέ μία Χώρα, πού κατά τά ἄλλα, τό μεῖζον πρόβλημά της εἶναι τό δημογραφικό. Κυβερνῶντες, ἀντιπολιτευόμενοι πολιτικάντηδες, προϊστάμενοι, ἀκόμα καί ὁ ἁπλός ὑπάλληλος, ὑποκρίνονται μπροστά στό μικρόφωνο τοῦ δημοσιογράφου ὅτι τάχα κατανοοῦν τή σοβαρότητα τῆς κατάστασης μιᾶς χώρας, πού σέ λίγα χρόνια μέ αὐτούς τούς ρυθμούς θά ἀριθμεῖ κάτι λιγότερο ἀπό 7 ἑκατομμύρια Ἕλληνες. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, οὐσιαστικά ἀδιαφοροῦν…!
Καί ἐξηγῶ: Εἶμαι ὑπάλληλος ΟΤΑ (Δήμου), μόνιμη στήν ὑπηρεσία καθαριότητας, παράλληλα εἶμαι καί μητέρα 8 ἀνηλίκων τέκνων: 1 στό Γυμνάσιο, 4 στό Δημοτικό, 2 στό Νήπιο & Προνήπιο καί 1 σέ Παιδικό Σταθμό, καί αἰτοῦμαι, ἀπό τήν… ὑπηρεσία μου, «Ἄδεια παρακολούθησης σχολικῆς ἐπίδοσης»1 τῶν παιδιῶν μου. Μέ μεγάλη μου ἔκπληξη, λοιπόν, ἐνημερώνομαι ἀπό τήν ὑπηρεσία μου, ὅτι δέν δικαιοῦμαι τήν παραπάνω ἄδεια, δηλ. τέσσερις (4) ἡμέρες ἀνά ἡμερολογιακό ἔτος, γιά κάθε παιδί μου, ἀλλά ὅτι δικαιοῦμαι τό μέγιστο 6 ἡμέρες ἀδείας τό χρόνο καί γιά τά 8 παιδιά μου! Καί μέχρι ἐκεῖ…
 
Ἀρχίζω νά ψάχνω μόνη μου στό διαδίκτυο (χαοτική ἡ κατάσταση) σέ νόμους καί τελικά καταλήγω νά παίρνω τηλέφωνο στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, ὅπου καί ἀνήκουν οἱ ΟΤΑ. Ὕστερα ἀπό 45 λεπτά, πού μέ πήγαιναν ἀπό ἐσωτερικό σέ ἐσωτερικό τηλέφωνο, ἀπό προϊστάμενο σέ ὑφιστάμενο καί ἀπό τμῆμα προσωπικοῦ σέ γενικό τμῆμα κ.λπ., μοῦ ἀπαντάει μία, ὄχι καί τόσο φιλική, κυρία ὅτι: «Ἄν εἶστε μόνιμη ὑπάλληλος δέν ἀνήκετε στόν Νόμο 4808/2021, ἀλλά στό Νόμο 3528/2007»!2 
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό Ν. 3528/2007, μία μητέρα μέ ἕνα (1) παιδί δικαιοῦται 4 ἡμέρες ἀδείας τό χρόνο γιά τό 1 παιδί, καί μία μητέρα μέ ὀκτώ (8) παιδιά, κατά τόν ἴδιο νόμο πάντα, δικαιοῦται 6 ἡμέρες τό μέγιστο καί γιά τά 8 παιδιά της…! Καί σᾶς ἐρωτῶ, ἀγαπητοί μου: Εἶναι αὐτό λογικό καί δίκαιο; Καί ξαναρωτῶ τούς πολιτικούς–νομοθέτες: Εἶναι τό ἴδιο ἕνας (1) ψηφοφόρος μέ ὀκτώ (8) ψηφοφόρους;… Εἶναι τό ἴδιο νά στέλνεις νά ὑπηρετήσει φαντάρος ἕνα (1) παιδί καί τό ἴδιο νά στέλνεις πέντε (5); Καί συνεχίζω ἐρωτώντας: Γιατί κάποιοι δημόσιοι ὑπάλληλοι ὑπάγονται καί κάνουν χρήση τοῦ Ν. 4808/2021, ὁ ὁποῖος γιά τό συγκεκριμένο θέμα δικαιολογεῖ 4 ἡμέρες, ἀνά ἔτος, ἀνά παιδί, καί κάποιοι ἄλλοι δημόσιοι ὑπάλληλοι ὑπάγονται στό Ν. 3528/2007, βάσει τοῦ ὁποίου τό μέγιστο πού μποροῦν νά πάρουν σάν ἄδεια εἶναι 6 ἡμέρες, ἀνά ἔτος καί γιά ὅσα παιδιά καί ἐάν ἔχεις; Ἀπό ὅποια μεριά καί νά τό δεῖ κανείς, εἴτε εἶναι ἐπιστήμονας εἴτε ἐργάτης καθαριότητας, ὅπως εἶμαι ἐγώ, κάποιος δημόσιος ὑπάλληλος ἔχει τό δικαίωμα νά πάει 4 φορές τό χρόνο νά ρωτήσει στό σχολεῖο γιά τό ἕνα (1) παιδί του, ἐνῶ ἐγώ, πού ἔχω 8 παιδιά, θά πρέπει νά πάω 0,75 φορά γιά κάθε παιδί μου, ἐφάπαξ!
 
Ἐπιπροσθέτως νά σᾶς ρωτήσω, μέ τόν Ἁγιασμό, τίς σχολικές ἑορτές (28η Ὀκτωβρίου, 17η Νοέμβρη, 25η Μαρτίου), πού δέν γίνονται ἀπογευματινές ὧρες, τί γίνεται; Μέ τή λογική τοῦ Ν. 3528/2007 ἤ δέν θά πρέπει νά παρευρεθῶ ποτέ σέ σχολική γιορτή ἤ δέν πρέπει ποτέ νά ρωτήσω γιά τήν πρόοδο τοῦ παιδιοῦ μου! Σωστά; Ὑπάρχει, λοιπόν, ἀκόμα ἡ ἀπορία σέ κάποιους, γιατί ἡ Ἑλλάδα θά φτάσει τά 7 ἑκατομμύρια σέ πληθυσμό σέ λίγες δεκαετίες; Ἐγώ προσωπικά δέν θά γίνω περισσότερο μάνα μέ (4 Χ 8 =) 32 ἡμέρες ἀδείας, πού οὐσιαστικά δικαιοῦμαι, ἀλλά σάν ἄνθρωπος αὐτοῦ πού θέλει νά λέγεται κράτος, αὐτή ἡ νομοθεσία μέ προσβάλλει! Εἰδικά, ὅταν ὑπάρχουν νόμοι γιά τά σκυλάκια, γιά τά γατάκια, γιά τούς ὁμοφυλόφιλους…, καί ἐδῶ θά ἤθελα νά πληροφορήσω, τόν κατά τά ἄλλα συμπαθέστατο ἠθοποιό, ὁ ὁποῖος εἶπε κάποτε ὅτι σάν ὁμοφυλόφιλος σέ αὐτή τή χώρα αἰσθάνεται σάν πολίτης δεύτερης κατηγορίας…, ἐγώ δέν ἔχω κἄν κατηγορία σάν πολύτεκνη, δέν ὑπάρχω ΠΟΥΘΕΝΑ, δέν ὑπάρχει καμία μέριμνα γιά τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες πλέον στήν Ἑλλάδα, δέν ὑπάρχει οὔτε κἄν ἡ διευκόλυνση σέ μία πολύτεκνη μητέρα νά ἔχει τό δικαίωμα νά ρωτήσει 4 φορές τό χρόνο γιά τό κάθε παιδί της στό σχολεῖο, γιά τίς ἐπιδόσεις του, τή συμπεριφορά του, νά ἀσχοληθεῖ γενικά μέ τό κάθε παιδί της! Καί δέν θά ἀναφερθῶ στό αὐτονόητο γιά τά εὐρωπαϊκά δεδομένα, ὅτι μέ 8 ἀνήλικα τέκνα δέν θά ἔπρεπε νά τίθεται κἄν ζήτημα ἐργασίας, θά ἔπρεπε νά ἀσχολοῦμαι ἀποκλειστικά μέ τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν!…
 
Ν. Ἀττικῆς, 11. 11. 2023. Μαριάννα Ἀργυροῦ, Ὑπερπολύτεκνη μητέρα 8 ἀνηλίκων παιδιῶν.
 
Σχόλιο Συντάξεως: Ἡ ἐπιστολή τῆς Ὑπερπολύτεκνης μητέρας, ἡ ὁποία ἐστάλη καί στά ἁρμόδια ὑπουργεῖα καί ὑπηρεσίες, τά λέει ὅλα. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι θά τύχει τῆς δεούσης προσοχῆς… Ἁπλῶς σημειώνουμε ὅτι τό ὀξύτατο δημογραφικό πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας δέν πρόκειται νά λυθεῖ μέ πομπώδεις διαπιστώσεις, καί εὐχολόγια. Θά πρέπει ἐπιτέλους, σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος καί πρωτίστως ἡ Κυβέρνηση, νά υἱοθετήσουν, κατά ἄμεση προτεραιότητα, μιά πραγματικά φιλοοικογενειακή ἐθνική πολιτική, μέ ἔμφαση στίς Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού εἶναι οἱ αἱμοδότες τῆς Πατρίδος μας! Καί ἐπιτέλους θά πρέπει νά σταματήσει αὐτός ὁ ἰδιότυπος «ρατσισμός» καί οἱ διακρίσεις ἔναντι τῶν Πολυτέκνων, ὥστε νά πάψουν νά ἀντιμετωπίζονται, ἰδιαίτερα ἀπό τήν Πολιτεία, αὐτοί οἱ ἥρωες, ὡς πολίτες τρίτης καί τέταρτης… κατηγορίας! 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. «Ἄδεια παρακολούθησης σχολικῆς ἐπίδοσης τέκνου (Ν. 4808/2021, ἄρθρα 33 και 38)… Ἐργαζόμενοι γονεῖς (τόσο στόν Ἰδιωτικό, ὅσο καί στό Δημόσιο τομέα)… ἔχουν δικαίωμα αὐτόνομα γιά κάθε παιδί, ἡλικίας μέχρι 18 ἐτῶν συμπληρωμένων, πού παρακολουθεῖ μαθήματα στοιχειώδους ἤ μέσης ἐκπαίδευσης, καθώς καί γονεῖς τέκνου μέ εἰδικές ἀνάγκες, ἀνεξαρτήτως τῆς ἡλικίας τοῦ τέκνου, χωρίς περικοπή τῶν ἀποδοχῶν τους καί ἄνευ συμψηφισμοῦ μέ τίς ἄλλες ἄδειες πού χορηγοῦνται στούς ἐργαζομένους, καί μετά ἀπό ἄδεια τοῦ ἐργοδότη, ὁρισμένες ὧρες ἤ ὁλόκληρη τήν ἡμέρα, ἀπό τήν ἐργασία τους, μέχρι τή συμπλήρωση τεσσάρων (4) ἡμερῶν, κάθε ἡμερολογιακοῦ ἔτους, μέ σκοπό νά ἐπισκέπτονται τό σχολεῖο τῶν παιδιῶν τους, γιά τήν παρακολούθηση τῆς σχολικῆς τους ἐπίδοσης καί τῆς ἐν γένει παρουσίας τους.
Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἄδεια τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ μπορεῖ νά χορηγεῖται καί α) κατά τήν ἡμέρα τοῦ ἁγιασμοῦ, μέ τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, καθώς καί β) κατά τίς ἡμέρες τῶν σχολικῶν ἑορτῶν ἤ ἐκδηλώσεων, μέ τό σκεπτικό ὅτι ὁ γονέας ἔχει τή δυνατότητα νά ἐνημερωθεῖ καί τίς ἡμέρες αὐτές… Στή στοιχειώδη ἐκπαίδευση ἀνήκει ἐπίσης καί τό Νηπιαγωγεῖο καί ὁ Κρατικός Παιδικός Σταθμός, ὁ ὁποῖος ἐφαρμόζει πλῆρες πρόγραμμα Νηπιαγωγείου».
 
2. Ἄδεια ἀνατροφῆς τέκνου καί σχολικῆς ἐπίδοσης σέ δημοσίους ὑπαλλήλους (Ν. 3528/2007, ἄρθρο 53, § 6 καί 7 – Κώδικας Δημοσίων Ὑπαλλήλων). 
«…Ὁ γονέας‒ὑπάλληλος πού ἔχει ἕνα (1) τέκνο, τό ὁποῖο παρακολουθεῖ μαθήματα πρωτοβάθμιας ἤ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης δικαιοῦται ἄδεια ἕως τέσσερις (4) ἡμέρες τό ἔτος… Ὁ γονέας–ὑπάλληλος πού ἔχει δύο (2) τέκνα καί ἄνω, τά ὁποῖα παρακολουθοῦν μαθήματα πρωτοβάθμιας ἤ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης δικαιοῦται ἕως πέντε (5) ἡμέρες τό ἔτος. Σέ περίπτωση πού τά τέκνα παρακολουθοῦν μαθήματα σέ ἱδρύματα διαφορετικῆς ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδας, ἡ δικαιούμενη ἄδεια αὐξάνεται κατά μία (1) ἡμέρα…».