Περιστατικά – ς΄. Ἡ Παναγία δείχνει ἐργόχειρο σέ μοναχό – ζ΄. Ὁ μοναχός πού ἔβγαλε ἁγίασμα

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ,
Ἐκδόσεις Ἱ. Μ. Τιμίου Προδρόμου
Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς, σελ. 342).

ς΄. Ἡ Παναγία δείχνει ἐργόχειρο σέ μοναχό

  Δι­η­γοῦν­ται πα­λαι­οί Ἁ­γι­ο­ρεῖ­τες ὅ­τι κά­πο­τε στή Νέ­α Σκή­τη ὑ­πῆρ­χε ἕ­νας εὐ­λα­βής καί ἀ­γω­νι­στής μο­να­χός. Ἀλ­λά μή γνω­ρί­ζον­τας ἐρ­γό­χει­ρο, ζοῦ­σε ἀ­πό εὐ­λο­γί­ες (ἐ­λε­η­μο­σύ­νες). Ὁ­πό­τε μία φο­ρά τοῦ πα­ρου­σι­ά­στη­κε ἡ Πα­να­γί­α καί τοῦ λέ­γει: «Για­τί ζῆς μέ ἐ­λε­η­μο­σύ­νες καί δέν ἐρ­γά­ζε­σαι;». Καί ὁ μο­να­χός ἀ­πάν­τη­σε φο­βι­σμέ­νος: «Τί νά κά­νω, ἀ­φοῦ δέν ξέ­ρω νά κά­νω τί­πο­τε;». «Νά κά­νης κου­τά­λια», τοῦ εἶ­πε, καί τοῦ ἔ­δει­ξε πῶς τά δου­λεύ­ουν· τοῦ ἔδω­σε μά­λι­στα καί ἕ­να κα­σε­λά­κι μέ ἐρ­γα­λεῖ­α πού σώ­ζον­ταν στή Νέ­α Σκή­τη.

Ἀπ᾿ αὐ­τό τό γε­γο­νός γί­νε­ται φα­νε­ρό ὅ­τι ὁ μο­να­χός πρέ­πει νά ἐρ­γά­ζε­ται, νά οἰ­κο­νο­μῆ τήν ζω­ο­τρο­φί­α του, νά μήν τρώ­γη ἄρ­τον ἀρ­γόν καί νά μή ζῆ μέ εὐ­λο­γί­ες, ἀλ­λά νά δί­νη εὐ­λο­γί­ες.

 

ζ΄. Ὁ μοναχός πού ἔβγαλε ἁγίασμα

Στήν Κα­λύ­βη «Γε­νέ­σιον τῆς Θε­ο­τό­κου», πού βρί­σκε­ται στήν πε­ρι­ο­χή τῆς Κα­ψά­λας καί ὑ­πά­γε­ται στήν Ἱ. Μ. Παν­το­κρά­το­ρος, ἀ­σκοῦν­ταν πα­λαιά τέσ­σε­ρις πα­τέ­ρες. Ἐ­νῶ ἡ μο­να­χι­κή τους ζωή­ πή­γαι­νε κα­λά, οἱ τρεῖς πα­τέ­ρες συμ­φώ­νη­σαν νά φύ­γουν, νά ἀλ­λά­ξουν Κελ­λί, μέ τήν πρό­φα­ση ὅ­τι τό Κελ­λί δέν εἶ­χε νε­ρό. Προ­σπα­θοῦ­σαν νά πεί­σουν καί τόν τέ­ταρ­το. Ἐ­κεῖ­νος ὅ­μως δέν ἐ­δέ­χε­το ἐπ᾿ οὐ­δε­νί νά ἀ­φή­ση τήν με­τά­νοι­ά του. Πα­ρα­κι­νοῦ­σε τούς πα­τέ­ρες νά κά­νουν προ­σευ­χή ὅ­λοι μα­ζί, γιά νά τούς οἰ­κο­νο­μή­ση ὁ Θε­ός λί­γο νε­ρά­κι πού ἐχρει­ά­ζον­το. Ὁ ἴ­διος συ­νε­χῶς προ­σευ­χό­ταν μέ δά­κρυ­α νά βο­η­θή­ση ὁ Θε­ός καί ἡ κυ­ρί­α Θε­ο­τό­κος γιά νά μήν ἀ­φή­σουν τό Κελ­λί οἱ πα­τέ­ρες. Ὁ­πό­τε ὁ κα­λός Θε­ός βλέ­πον­τας τόν πό­νο καί τήν πί­στη τοῦ ἀ­δελ­φοῦ εἰ­σή­κου­σε τήν δέ­η­σή του. Εἶ­δε τήν Πα­να­γί­α ἡ ὁ­πο­ί­α τοῦ ὑ­πέ­δει­ξε ποῦ νά σκά­ψουν. Ἔ­σκα­ψαν πράγ­μα­τι, καί βρῆ­καν νε­ρό πού ὑ­πάρ­χει μέ­χρι σή­με­ρα· τό γνω­στό ἁ­γί­α­σμα τοῦ Κελ­λιοῦ τῆς Γεν­νή­σε­ως.

Οἱ μο­να­χοί ἦ­ταν Ρου­μᾶ­νοι στήν κα­τα­γω­γή. Τε­λι­κῶς οἱ τρεῖς ἔ­φυ­γαν, ἐ­νῶ τό ὄ­νο­μα τοῦ θαυ­μα­στοῦ αὐ­τοῦ μο­να­χοῦ δέν εἶ­ναι γνω­στό σή­με­ρα.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα