Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΕ΄, ΙΓ΄ Λουκά) Δογματικό Θεοτοκίον Οκτωήχου, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Αργή Δοξολογία, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄

Δογματικό Θεοτοκίον Οκτωήχου, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλει Χορός Καρακαλλινών Πατέρων.

Αργή Δοξολογία, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.