ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄, Α΄ Λουκά) Κεκραγάρια και Στιχηρά Αναστάσιμα Βαρέως Ήχου, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου – Πλούσιοι επτώχευσαν, μέλος αργόν, Ήχος Βαρύς εναρμόνιος

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄, Α΄ Λουκά) Κεκραγάρια και Στιχηρά Αναστάσιμα Βαρέως Ήχου, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Πλούσιοι επτώχευσαν, μέλος αργόν, Ήχος Βαρύς εναρμόνιος. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Ύψωσιν) Κύριε εκέκραξα, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Β΄- Απολυτίκιον Τιμίου Σταυρού, Σώσον Κύριε τον λαόν σου, μέλος αργόν, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Ύψωσιν) Κύριε εκέκραξα, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλει ο π. Θεοδόσιος Νεοσκητιώτης – Απολυτίκιον Τιμίου Σταυρού, Σώσον Κύριε τον λαόν σου, μέλος αργόν, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι και Καρακαλληνοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Υψώσεως) Θεοτοκίον Πολυελέου, Παντάνασσα Πανύμνητε, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, Ήχος πλ. Α΄- Άξιον Εστίν, μέλος Κ. Πρίγγου, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Υψώσεως) Θεοτοκίον Πολυελέου, Παντάνασσα Πανύμνητε, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον Εστίν, μέλος Κ. Πρίγγου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης & η συνοδεία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου) Α΄ Αντίφωνον Αναβαθμών Δ΄ Ήχου, Εκ νεότητός μου, μέλος αργόν κατά την αγιορείτικη παράδοση – Αινείτε τον Κύριον, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου) Α΄ Αντίφωνον Αναβαθμών Δ΄ Ήχου, Εκ νεότητός μου, μέλος αργόν κατά την αγιορείτικη παράδοση. Ψάλλει ο Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης – Αινείτε τον Κύριον, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου) Αργά Πασαπνοάρια Αίνων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄- Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄) Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης με μαθητές του & Δοχειαρίτες Πατέρες – Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν ο π. Ιωάννης της Ι. Μ. Χαματούρα Λιβάνου & Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Άξιον εστίν «πατριαρχικόν»

Ψάλλει η χορωδία του Εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως μαζί με μαθητές και δασκάλους του Σχολείου Ψαλτικής υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος πρ. Δομεστίκου της Μ. τ. Χ. Ε. Δημοσθένους Παϊκοπούλου. 

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄- Άξιον Εστίν, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος Δευτερόπρωτος

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον Εστίν, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος Δευτερόπρωτος. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης της Ι. Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης Ιωάννης Χασανίδης.

H Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου: Εξαποστειλάριον εορτής, Απόστολοι εκ περάτων, Ήχος Γ΄- Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος της Εορτής, Αι γενεαί πάσαι.. Νενίκηνται, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄

H Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου: Εξαποστειλάριον εορτής, Απόστολοι εκ περάτων, Ήχος Γ΄. Ψάλλει ο Όσιος Παΐσιος – Ειρμός της Θ΄ Ωδής του Κανόνος της Εορτής, Αι γενεαί πάσαι.. Νενίκηνται, μέλος Ματθαίου Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄. Ψάλλουν ο Πρωτοψάλτης τής Ι. Μ. Αγίας Θεοδώρας Θεσ/νίκης Ιωάννης Χασανίδης και Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Στιχηρά Προσόμοια Εσπερινού της Εορτής, Ω του παραδόξου θαύματος, Ήχος Α΄– Αργόν Απολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ήχος Α΄

Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Στιχηρά Εσπερινού της Εορτής, Ω του παραδόξου θαύματος, Ήχος Α΄. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου – Αργόν Απολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ι΄ Ματθαίου) Αναστάσιμοι Αίνοι, μέλος Κων/νου Πρίγγου, Ήχος Α΄- Α΄& Γ΄ Ωδή Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ι΄ Ματθαίου) Αναστάσιμοι Αίνοι, μέλος Κων/νου Πρίγγου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν ο χορός του Ψαλτικού Διδασκαλείου “Σύναγμα” και οι Πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζήνας – Α΄& Γ΄ Ωδή Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

I.M.Δοχειαρίου: Δοξαστικόν Αίνων Μεταμορφώσεως, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄

I.M.Δοχειαρίου: Δοξαστικόν Αίνων Μεταμορφώσεως, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Η΄ Ματθαίου) Αργή Στιχολογία Κεκραγαρίων Εσπερινού, Ήχος Βαρύς – Αργή Δοξολογία, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Βαρύς εναρμόνιος

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Η΄ Ματθαίου) Αργή Στιχολογία Κεκραγαρίων Εσπερινού, καταγραφή Ιεροθέου Ιερομονάχου, Ήχος Βαρύς. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Αργή Δοξολογία, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ήχος Βαρύς εναρμόνιος. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου) Ο καρπός της κοιλίας σου, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος πλ. Β΄- Άξιον Εστίν, μέλος Μελετίου Συκεώτου, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου) Ο καρπός της κοιλίας σου, οκτάηχον, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον Εστίν, μέλος Μελετίου Συκεώτου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλει ο χορός του Ψαλτικού Διδασκαλείου ”Σύναγμα”.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου, Των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου) Αργή Δοξολογία, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος πλ. Α΄ Πεντάφωνος – Πλούσιοι επτώχευσαν, μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου, Των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου) Αργή Δοξολογία, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος πλ. Α΄ Πεντάφωνος. Ψάλλουν Δοχειαρίτες & Γρηγοριάτες Πατέρες – Πλούσιοι επτώχευσαν, μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει η αδελφότητα των Δανιηλαίων.

Οσίου Παϊσίου: Δοξαστικόν Αίνων Εορτής, Ήχος πλ. Α΄- Απολυτίκιον Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Ήχος πλ. Α΄, Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Οσίου Παϊσίου: Δοξαστικόν Αίνων Εορτής, Ήχος πλ. Α΄- Απολυτίκιον Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ε΄ Ματθαίου) Ω Τριάς Ομοούσιε, Περισσή Πολυελέου, μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄- Άξιον Εστίν, μέλος Ι. Αρβανίτη, Ήχος Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ε΄ Ματθαίου) Ω Τριάς Ομοούσιε, Περισσή Πολυελέου, μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Σπαρμιώτες Πατέρες – Άξιον Εστίν, μέλος Ι. Αρβανίτη, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄ Ματθαίου) Δογματικό Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄- Χερουβικόν, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄ Ματθαίου) Δογματικό Θεοτοκίον Εσπερινού, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες – Χερουβικόν, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες.

Αγίων Πανευφήμων & Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου: Μακαρισμοί Εορτής Ήχος Α΄& Δ΄ – Απολυτίκιον Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, Ήχος Δ΄

Αγίων Πανευφήμων & Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου: Μακαρισμοί Εορτής Ήχος Α΄& Δ΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες και Καρακαλληνοί Πατέρες – Απολυτίκιον Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Καρακαλληνοί Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ Ματθαίου) Αργή Στιχολογία Εσπερινού, καταγραφή υπό Ιεροθέου Ιερομονάχου, Ήχος Β΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ξ. Κορώνη, Ήχος Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ Ματθαίου) Αργή Στιχολογία Εσπερινού, καταγραφή υπό Ιεροθέου Ιερομονάχου, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ξ. Κορώνη, Ήχος Β΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι & Θωμάδες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Ματθαίου – Των Αγιορειτών Πατέρων) Απολυτίκιον Αγιορειτών Πατέρων, Ήχος Α΄- Άξιον εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Ματθαίου – Των Αγιορειτών Πατέρων) Απολυτίκιον Αγιορειτών Πατέρων, Ήχος Α΄. Ψάλλει ο π. Παντελεήμων Κάρτσωνας – Άξιον εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή A΄ Ματθαίου – Των Αγίων Πάντων) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον εστίν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή A΄ Ματθαίου – Των Αγίων Πάντων) Αργά Κεκραγάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες – Άξιον εστίν, μέλος Χ. Παπανικολάου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης & η συνοδεία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Η΄από του Πάσχα – Της Πεντηκοστής) Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Απολυτίκιον Κυριακής της Πεντηκοστής, Eυλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Η΄από του Πάσχα – Της Πεντηκοστής) Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Γρηγοριάτες Πατέρες – Απολυτίκιον Κυριακής της Πεντηκοστής, Eυλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν Ιβηρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄από του Πάσχα – Των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου) Δοξαστικόν Αίνων, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον Εστίν, μέλος Ανωνύμου, Ήχος πλ. Β΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ζ΄από του Πάσχα – Των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου) Δοξαστικόν Αίνων, Των Αγίων Πατέρων ο χορός, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλουν ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης & η συνοδεία – Άξιον Εστίν, μέλος Ανωνύμου, Ήχος πλ. Β΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Ι. Μ. Βατοπαιδίου: Αργά Στιχηρά Προσόμοια Αίνων της Εορτής της Αναλήψεως, Ήχος Α΄

Ι. Μ Βατοπαιδίου: Αργά Στιχηρά Προσόμοια Αίνων της Εορτής της Αναλήψεως, Ήχος Α΄- Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Απόδοσις του Πάσχα: Θ’ Ωδή του Κανόνος μετά των μεγαλυναρίων και της Καταβασίας της Αναστάσεως, Ήχος Α΄- «Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν…», Δοξαστικό Αίνων Πάσχα, μέλος Μανουήλ Χρυσάφου του νέου, Ήχος πλ. Α΄

Απόδοσις του Πάσχα: Θ’ Ωδή του Κανόνος μετά των μεγαλυναρίων και της Καταβασίας της Αναστάσεως, Ήχος Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες – «Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν…», Δοξαστικό Αίνων Πάσχα, μέλος Μανουήλ Χρυσάφου του νέου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει ο βυζαντινός χορός ”Τρόπος”.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄από του Πάσχα – του Τυφλού, Aγίων Κωνσταντίνου & Ελένης) Αργό Πασαπνοάριο, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Α΄- Δοξαστικό Αίνων Κυριακής του Τυφλού, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄από του Πάσχα – Του Τυφλού, Aγίων Κωνσταντίνου & Ελένης) Αργό Πασαπνοάριο, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Καρακαλλινοί & Βατοπαιδινοί Πατέρες – Δοξαστικό Αίνων Κυριακής του Τυφλού, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄. Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ε΄από του Πάσχα – Της Σαμαρείτιδος) Και νυν, Αναστάσεως ημέρα, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Α΄- Χερουβικόν, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ε΄από του Πάσχα – Της Σαμαρείτιδος) Και νυν, Αναστάσεως ημέρα, μέλος Π. Φιλανθίδου, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι Πατέρες – Χερουβικόν, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄. Ψάλλουν Σιμωνοπετρίτες Πατέρες.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄από του Πάσχα – Του Παραλύτου) Χριστός Ανέστη, αγιορείτικον, αργό ειρμολογικό μέλος, Ήχος πλ. Α΄- Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Δ΄από του Πάσχα – Του Παραλύτου) Χριστός Ανέστη, αγιορείτικον, αργό ειρμολογικό μέλος, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει ο π. Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης & η συνοδεία του – Δοξαστικόν Εσπερινού Εορτής, Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Εν Ψαλμοίς”.

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ από του Πάσχα, Των Μυροφόρων) Δοξαστικόν Αποστίχων Εσπερινού, Σέ τόν αναβαλλόμενον, Ήχος πλ. Α΄ – Στιχηρά Πάσχα, Ήχος πλ. Α΄

Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ από του Πάσχα, Των Μυροφόρων) Δοξαστικόν Αποστίχων Εσπερινού, Σέ τόν αναβαλλόμενον, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Δανιηλαίοι Πατέρες – Στιχηρά Πάσχα, Ήχος πλ. Α΄. Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798), ο Επαναστάτης και πατέρας της εθνικής ανεξαρτησίας

ια την απελευθέρωση της Ελλάδος και των άλλων Βαλκανικών λαών από την Οθωμανική τυραννία, ο Ρήγας ως πραγματικός ηγέτης φρόντισε για την προετοιμασία της επανάστασης και την εφαρμογή της. ΄Εδωσε σημασία στην ανύψωση πρώτα του ηθικού των σκλαβωμένων και στη δημιουργία επαναστατικής διάθεσης για να πάρουν τα όπλα εναντίον του τυράννου. Με το τραγούδι, με τον επαναστατικό παιάνα “Θούριος”,….

Σελίδες