Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (με-μθ). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

με’

«Νά ἐ­νερ­γῆ κα­νείς σύμ­φω­να μέ τήν πνευ­μα­τι­κή του κα­τά­στα­ση. Νά κά­νη δη­λα­δή πράγ­μα­τα πού ἀν­τα­πο­κρί­νον­ται στήν πνευ­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση πού βρί­σκε­ται». (Νά μήν ὑ­περ­βα­ί­νη τά πνευ­μα­τι­κά του μέ­τρα).

μς’

«Τήν ἡ­μέ­ρα νά κά­νης ὅ­,τι ἔ­κα­νε ὁ Μέ­γας Ἀν­τώ­νιος. Λί­γο ἐρ­γό­χει­ρο, λί­γη προ­σευ­χή. Τή νύ­χτα λί­γη με­λέ­τη καί εὐ­χή. Ἡ λί­γη καί δυ­να­τή με­λέ­τη πο­λύ βο­η­θᾶ».

μζ’

«Πρέ­πει νά σκέ­φτε­ται ὁ ἄν­θρω­πος τίς εὐ­ερ­γε­σί­ες τοῦ Θε­οῦ καί τήν δι­κή του ἀ­χα­ρι­στί­α, καί νά ζη­τᾶ μέ συν­τρι­βή τό ἔ­λε­ος τοῦ Θε­οῦ. Ἀπ᾿ ὅ­λα νά παίρ­νη κα­νε­ίς ἀ­φορ­μές νά εὐ­χα­ρι­στῆ καί νά δο­ξο­λο­γῆ τόν Θε­ό».

μη’

«Σή­με­ρα ἦρ­θε ἡ ἐ­πο­χή νά πραγ­μα­το­ποι­η­θῆ ἡ προ­φη­τεί­α τοῦ Μ. Ἀν­τω­νί­ου: “Θά ᾿ρθεῖ και­ρός πού οἱ ἄν­θρω­ποι θα τρελ­λα­θοῦν, καί ἄν κά­ποι­ος εἶ­ναι λο­γι­κός, αὐ­τόν οἱ ἄλ­λοι θά τόν λέ­γουν τρελ­λό”, για­τί δέν θά εἶ­ναι σάν κι αὐ­το­ύς».

μθ’

«Γνώ­ρι­σα  ἀν­θρώ­πους πού ἦ­ταν τε­λεί­ως σαρ­κικοί καί παν­τρεύ­τη­καν γυ­ναῖ­κες πνευ­μα­τι­κές. Τό­σο πο­λύ αἰ­σθά­νον­ταν τήν πνευ­μα­τι­κό­τη­τά τους, πού δέν τολ­μοῦ­σαν νά τίς πλη­σιά­σουν, μέ ἀ­πο­τέ­λε­σμα νά σκέ­φτων­ται τόν χω­ρι­σμό. Ἄν αὐ­τές οἱ γυ­ναῖ­κες ἀλ­λοί­ω­σαν τό­σο πο­λύ τούς σαρ­κι­κούς ἄν­δρες τους, πό­σω μᾶλ­λον ἡ Πα­να­γί­α ἀλ­λοί­ω­νε τίς ψυ­χές τῶν ἀν­θρώ­πων;».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα