Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (ρμε-ρνβ). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

ρμε’

«Οἱ νέ­οι σή­με­ρα εἶ­ναι σάν και­νούρ­γι­ες μη­χα­νές μέ πα­γω­μέ­να λά­δια».

ρμς’

Ὁ  Γέροντας  εἶ­πε  σέ  Ἁ­γι­ο­ρεί­τη  μο­να­χό: «Μακρυά ἀ­πό αὐ­το­κί­νη­το, ρά­διο καί τη­λέ­φω­νο».

ρμζ’

Εἶ­πε ὁ Γέ­ρον­τας γιά δύο ἁ­πλά γε­ρον­τά­κια πού δέν ζοῦ­σαν πο­λύ ἀ­σκη­τι­κά, ἀλ­λά δέν εἶ­χαν ἀν­θρώ­πι­νες πα­ρη­γο­ρι­ές καί ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ τούς κο­σμι­κούς: «Αὐ­τοί εἶ­ναι πραγ­μα­τι­κοί ἀ­να­χω­ρη­τές».

ρμη’

«Πρέ­πει νά προ­σέ­χη ὁ κά­θε Γέ­ρον­τας ποι­όν κά­νει μο­να­χό, καί με­ρι­κά πράγ­μα­τα νά τά προ­λα­βαί­νη. Ἕ­νας στούς δέ­κα οἰ­κο­νο­μεῖ­ται. Σ᾿ ἕ­να Κοι­νό­βιο μπο­ρεῖ νά οἰ­κο­νο­μη­θοῦν καί 2–3 πα­τέ­ρες φι­λά­σθε­νοι ἤ δύ­σκο­λοι. Σέ μία μι­κρή συ­νο­δεί­α δύ­σκο­λα οἰ­κο­νο­μοῦν­ται».

ρμθ’

«Νά εὐ­χώ­με­θα ὡς ἁ­μαρ­τω­λοί καί ὄ­χι ὡς νη­πτι­κοί».

­ρν’

«Νά μά­θου­με τό τυ­πι­κό τοῦ Πα­ρα­δεί­σου, πού εἶ­ναι ἡ ἀ­δι­ά­λει­πτη προ­σευ­χή».

ρνα’

        «Πρῶ­τα πρέ­πει νά κά­νη ὁ ἄν­θρω­πος ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση στόν Πνευ­μα­τι­κό του, νά συμ­φι­λι­ω­θῆ μέ τόν Θεό καί νά τα­κτο­ποι­η­θῆ. Καί τήν ὥ­ρα τῆς προ­σευ­χῆς πού κά­νει μό­νος του πρέ­πει νά ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ. Ἄλ­λη ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση αὐ­τή στόν Θε­ό. Νά τα­πει­νω­θῆ στόν Θε­ό, νά πῆ, “Θε­έ μου, εἶ­μαι ἀ­χά­ρι­στος, ἁ­μαρ­τω­λός, ὑ­πο­κρι­τής, αὐ­τό καί κεῖ­νο”. Καί με­τά πού θά με­τα­νοι­ώ­σει καί θά ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῆ στόν Θε­ό, ὕ­στε­ρα ἀρ­χί­ζει νά τα­κτο­ποι­ῆ (δι­ορ­θώ­νη) ὅ­λα τά πά­θη καί ὅ­λες τίς ἀρ­ρώ­στι­ες του (πνευ­μα­τι­κές). Κα­τό­πιν θά πεῖ: “Θε­έ μου, ἐ­γώ τί θά γί­νω; Ἅ­μα δέν βο­η­θή­σης ἐ­σύ, δέν γί­νε­ται τί­πο­τε. Καί τό­τε ἔρ­χε­ται ἡ χά­ρις τοῦ Θε­οῦ. Θά νι­ώ­σει τέ­τοι­α χα­ρά μέ­σα του, τέ­τοι­α πα­ρη­γο­ριά, πού δέν θά τοῦ κά­νει καρ­διά νά στα­μα­τή­ση τήν προ­σευ­χή».

ρνβ’

«Ὁ δι­ά­βο­λος ἅ­πλω­σε τρί­α πλο­κά­μια νά πιά­ση ὅ­λον τόν κό­σμο. Τούς πλου­σί­ους νά τούς πιά­ση μέ τήν μα­σω­νί­α, τούς φτω­χούς μέ τόν κομ­μου­νι­σμό καί αὐ­τούς πού θρη­σκεύ­ουν μέ τόν οἰ­κου­με­νι­σμό».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα