Ρήσεις και Διηγήσεις Αγίου Παϊσίου (σνη-σξθ). Από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

σνη’

«Ὅ­ταν δέν δι­και­ώ­νης τόν ἑ­αυ­τό σου, τό­τε δέ­χε­σαι ὅ­λη τήν χα­ρά τοῦ κό­σμου. Ἀλ­λά ὅ­ταν θέ­λης νά τόν δι­και­ώ­νης, δέν βρί­σκεις ἀ­νά­παυ­ση».

σνθ’

«Πῶς θά δι­δά­ξου­με τήν ἀ­πο­τα­γή στο­ύς μο­να­χο­ύς, ὅ­ταν ἐ­μεῖς ἔ­χου­με σχέ­ση μέ το­ύς συγ­γε­νεῖς;   Μό­νο μέ τά λό­για;».

σξ’

«Μία νύ­χτα, ὅ­ταν ἤ­μουν στό Στό­μιο, ἦρ­θαν οἱ πει­ρα­σμοί (δαί­μο­νες) καί ξε­σκέ­πα­σαν τό κελ­λί μου. Σέ μία στιγ­μή εἶ­δα ξέ­σκε­πο τό κελ­λί μου».

σξα’

 «Οἱ Ἁ­γι­ο­γρά­φοι πρέ­πει νά ἔ­χουν μία ἐ­λευ­θε­ρί­α καί ὄ­χι νά φο­βοῦν­ται μή­πως πα­ρα­βοῦν κα­νέ­να κα­νο­νι­σμό. Δέν εἶ­ναι ὅ­λοι οἱ Ἅ­γιοι τό ἴ­διο, ἂς ὑ­πο­θέ­σου­με. Νά μήν κά­νουν τίς εἰ­κό­νες σάν κοῦ­κλες, ἀλ­λά νά ἀ­πο­δί­δουν μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη ἔκ­φρα­ση κά­θε Ἅ­γιο».

σξβ’

 «Μπο­ροῦ­με νά προ­σευ­χώ­μα­στε στούς Ἁ­γί­ους ἀλ­λά χρει­ά­ζε­ται ἁ­πλό­τη­τα. Νά τούς μι­λᾶ­με ἁ­πλά.  Τούς Ἁ­γί­ους το­ύς φω­νά­ζεις καί ἔρ­χον­ται».

σξγ’

«Κα­λύ­τε­ρα νά με­τα­νοι­ώ­ση μί­α φο­ρά ὁ μο­να­χός ἐπειδή πῆ­ρε τό πτυ­χί­ο του, πα­ρά 100 φο­ρές πού δέν τό πῆ­ρε».

σξδ’

«Νά κά­νε­τε ἕ­ναν ὑ­πο­λο­γι­σμό ἀ­πό τίς ἐ­πι­σκέψεις ­σας σέ κά­ποι­ον Γέ­ρον­τα, καί ἂν ὠ­φε­λῆστε, νά συ­νε­χί­σε­τε, ἂν ὄ­χι νά τίς στα­μα­τή­σε­τε. Τό ἴ­διο νά κά­νε­τε καί σέ μέ­να».

σξε’

 «Ἀ­κό­μα καί οἱ προ­χω­ρη­μέ­νοι πνευ­μα­τι­κά ὠ­φε­λοῦν­ται, ὅ­ταν κό­βουν τό θέ­λη­μά τους».

σξς’

«Κόλαση εἶ­ναι νά εἶ­σαι μα­κρυά ἀ­πό τόν Θε­ό. Κόλαση γιά τό παι­δά­κι εἶ­ναι νά εἶ­ναι μα­κρυά ἀ­πό τήν μάν­να του».

σξζ’

«Ἡ πνευ­μα­τι­κή ζω­ή εἶ­ναι πο­λύ εὔ­κο­λη, ὅ­πως ἔχω κα­τα­λά­βει».

σξη’

 «Οἱ πα­λαι­οί μο­να­χοί εἶ­χαν ἁ­πλό­τη­τα, οἱ σύγ­χρο­νοι ἔ­χουν λο­γι­κή καί δέν πι­στεύ­ουν τό­σο στά θαύ­μα­τα».

σξθ’

 «Μοὔ­λε­γε ἕ­νας κο­σμι­κός: “Ἐ­σεῖς οἱ κα­λό­γε­ροι οὔ­τε παι­διά κά­νε­τε οὔ­τε τί­πο­τε”. Καί τοῦ λέ­ω: Εὐ­λο­γη­μέ­νε, πό­σα παι­διά μπο­ρεῖς νά κά­νης ἐ­σύ; Δέ­κα, ἂς εἶ­ναι εἴ­κο­σι, ἂς εἶ­ναι τριά­ντα. Ὁ κα­λό­γε­ρος μπο­ρεῖ (μέ τήν προ­σευ­χή του) νά κά­νη 500 καί 5.000. Ἀκό­μα προ­σεύ­χε­ται γιά τά δι­κά σου παι­διά καί γιά νά μπο­ροῦν νά κά­νουν παι­διά ὅ­σα ἀν­δρό­γυ­να δυ­σκο­λε­ύ­ον­ται, νά, ὅ­πως ὁ ἅ­γιος Ἀρ­σέ­νιος».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα