Ὁ κόπος καὶ ἡ φιλοτιμία στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας δὲν πᾶνε οὔτε στὸ ἐλάχιστο χαμένοι

Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης

«Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ». (Α΄Κορ. ιε, 58).

  1. Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἐπειδή, λέει, μάθατε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἀπὸ ὅσα σᾶς εἶπα, ὅτι πρόκειται νὰ γίνει ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ πληρωμή, ἀνταπόδοση τῶν καλῶν ἔργων, γι΄ αὐτὸ νὰ παραμείνετε στερεοί. Διότι, οἱ Κορίνθιοι ἀμφέβαλλαν πάνω στὸ δόγμα τῆς ἀναστάσεως. Ἐπειδὴ δὲ ἀμελοῦσαν τὴν καλὴ καὶ θεάρεστη ζωή, μὲ τὸ νὰ μὴν ἐλπίζουν στὴν ἀνάσταση, σύμφωνα μὲ τὸ λαθεμένο τους φρόνημα, γι΄ αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος στὴν συνέχεια τοὺς λέει νὰ περισσεύουν…καὶ νὰ αὐξάνουν πάντοτε στὸ ἔργο τοῦ Κυρίου, ὄχι μόνο ἁπλῶς ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ καὶ μὲ ὑπερβολὴ καὶ ὑπερπροσπάθεια νὰ κοπιάζουν πάνω σ` αὐτό. Ἔργο δὲ τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖο ἀγαπᾶ ὁ Κύριος καὶ τὸ ὁποῖο ὡς χρέος τὸ ζητὰ ἀπὸ ὅλους μας, εἶναι ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ φύλαξη τῶν ἐντολῶν του.
  2. Ἅγιος Χρυσόστομος: «Οὐκ εἶπεν ἐργαζόμενοι τὸ ἀγαθόν, ἀλλὰ περισσεύοντες, ἴνα μετὰ περιουσίας αὐτὸ ποιῶμεν».

Δηλαδή: Δὲν εἶπε ἁπλῶς νὰ ἐργαζόμαστε τὸ καλό, ἀλλὰ νὰ περισσεύουμε στὸ καλό, ὥστε καθ΄ ὑπερβολὴ νὰ τὸ κάνουμε αὐτό.

  1. Ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: «Φιλοπόνως τῆς εὐσεβείας τὸν πλοῦτον συλλέγετε».

Δηλαδή: Μὲ φιλότιμους κόπους καὶ προσπάθειες νὰ ἀποταμιεύετε τὸν πλοῦτο τῆς εὐσέβειας.

  1. Ἅγιος Χρυσόστομος: «Οὐδὲν οὕτω σαλεύει, ὡς τὸ εἰκῆ νομίζειν κόπτεσθαι καὶ μάτην».

Δηλαδή: Τίποτε δὲν μᾶς κάνει νὰ ὑποφέρουμε τόσο καὶ νὰ ἀμφιβάλλουμε, ὅσο τὸ νὰ νομίζουμε πὼς μάταια καὶ ἄσκοπα κοπιάζουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

  1. Ἅγιος Θεοδώρητος: «Δίκαιος γὰρ ὁ κριτὴς καὶ τοὺς στεφάνους ὑφαίνει τοῖς ἀθληταῖς καὶ τοῖς ἐργάταις τὸν μισθὸν ἀποδώσει».

Δηλαδή: Εἶναι δίκαιος ὁ κριτὴς καὶ ἤδη ὑφαίνει τὰ στεφάνια γιὰ τοὺς ἀθλητὲς καὶ ἑτοιμάζει τὸν μισθὸ γιὰ τοὺς ἐργάτες, τὰ ὁποία θὰ τοὺς προσφέρει.

πηγή