Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Υπαπαντή) Αργή Καταβασία Θ΄ Ωδής Υπαπαντής, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Γ΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ιωάννου Παλάση, Ήχος Β΄