«Εκεῖνοι πού κάνουν στὴν ἱστορία συμβιβασμοὺς μὲ τὴν εκά­στοτε πολιτικὴ τάξη, ἐγκαταλείπουν ἔμπρακτα καὶ τὸν Θεὸ»

Διάλογοι μὲ τὸν Νεομάρτυρα Βαλέριο Γκαφένκου,
τὸν Ρουμάνο Ὁμολογητῆ
 
Ὅσο καιρὸ ὁ Καίσαρας εἶναι παγανιστής, καὶ δὲν εἶναι χριστιανός, ὁ χριστιανὸς συμβιώνει μαζί του ειρη­νικά, σεβόμενος τοὺς νόμους του, ἀλλὰ καὶ διαφυλάσσο­ντας ἀπείραχτη τὴ γνησιότητα τῆς πίστεως. Παραδείγ­ματος χάρη, στὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία δὲν ἔγινε κανέ­νας συμβιβασμὸς πίστεως μπροστὰ στὸν καταπιεστή Καίσαρα, ἔστω κι ἂν αὐτὸ κατέληξε σὲ σταυρώσεις καὶ παλαῖστρες καὶ ἀγρίᾳ θηρία. Λοιπόν, ἐκεῖνοι οἱ άνθρω­ποι πού κάνουν στὴν ἱστορία συμβιβασμοὺς μὲ τὴν εκά­στοτε πολιτικὴ τάξη, ἐγκαταλείπουν ἔμπρακτα καὶ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους…
Ό Κλῆρος πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἀνεξάρτητος ἀπὸ τὸν πολιτικὸ τομέα, ἂν ἀφήσει τὸν κόσμο νὰ κυβερνᾷται ἀπὸ τὸ κακό, σημαίνει ὅτι χάνει τὴν ἱερατική του ἀποστολή. Στὸν Κλῆρο ἀνήκει ἡ ἀποστολὴ νὰ προσφέρει τὴ θεϊκὴ πνευματικότητα…