Μετρό: Πόρισμα-βόμβα γιὰ ἀξιωματούχο ποὺ εἶχε στήσει Big Brother στοὺς σταθμούς

Σύμφωνα μὲ τὸ «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς», ὑψηλόβαθµος ὑπάλληλος, παρακολουθοῦσε, χωρὶς νὰ ἔχει ἐξουσιοδότηση, ἐγκαταστάσεις, ἀποβάθρες καὶ ἁµαξοστάσια.

Διάτρητο ἐµφανίζεται τὸ σύστηµα προστασίας δεδοµένων προσωπικοῦ χαρακτῆρα στὴ ΣΤΑΣΥ (Σταθερὲς Συγκοινωνίες), δηλαδὴ τὴν ἑταιρεία ποὺ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ µετρὸ καὶ τῶν ὑπολοίπων µέσων σταθερῆς τροχιᾶς.

 

Ἐπὶ σειρὰ µηνῶν, ὅλο τὸ βιντεοληπτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ κάµερες ποὺ βρίσκονται παντοῦ στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ µετρό, δηλαδή, ἀπὸ τοὺς σταθμοὺς,τὶς ἀποβάθρες, τοὺς χώρους ἐργασίας ἔως καὶ τὰ ἁµαξοστάσια, βρισκόταν στὴν διάθεση µὴ ἐξουσιοδοτηµένου γι’ αυτὸ ἐργαζοµένου τῆς ἑταιρείας καὶ συγκεκριµένα, ὑπαλλήλου ποὺ κατέχει ὑψηλόβαθµη θέση στὸ Τµῆµα Ἀσφαλείας ∆ικτύου καὶ Ἐγκαταστάσεων. Ὁ συγκεκριµένος ἐργαζόµενος, ὄχι μόνο δὲν εἶχε τὴν ἀπαραίτητη ἐξουσιοδότηση γιὰ κάτι τέτοιο ἀλλά, εἶχε  φροντίσει -µὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν ἀνωτέρων του- νὰ ζητήσει καὶ νὰ µεταφέρει καὶ τὸν σχετικὸ ἐξοπλισµὸ στὸ γραφεῖο του, προκειµένου νὰ παρακολουθεῖ ἀνενόχλητος, ὅλες τὶς κινήσεις στὸ δίκτυο τοῦ µετρό.

Ἀκολούθησαν καταγγελίες τῶν ἐργαζοµένων γιὰ ἐκβιασµούς, ἀπειλές, ἀκόµα καὶ ὑποβιβασµὸ ὑπαλλήλων, ἀπὸ θέσεις ποὺ κατεῖχαν, οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν στὴν συγκρότηση τριµελοῦς ἐπιτροπῆς ἐξέτασης τοῦ περιστατικοῦ. Ἡ ἐπιτροπή, ὕστερα ἀπὸ τὴν διερεύνηση ποὺ ἔκανε, κατέληξε στὴν ἔκδοση ἑνὸς πορίσµατος-καταπέλτη, γιὰ ὅλους τοὺς ἐµπλεκόµενους.

Ὅπως ἐπισηµαίνουν στὸ «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς»,πηγὲς κοντά στὴν ὑπόθεση, ὅλα ξεκίνησαν προκειµένου ὁ συγκεκριµένος ὑψηλόβαθµος ὑπάλληλος νὰ µπορεῖ νὰ «παρακολουθεῖ» τοὺς ἐργαζοµένους τῆς ἑταιρείας. Ἄν καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ προβλέπεται ἀπὸ κανέναν κανονισµό, τὸ ζήτηµα ἀποκτᾶ ἄλλες διαστάσεις, ἂν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι, µαζὶ µὲ τοὺς ἐργαζοµένους, ὑπὸ…παρακολούθηση βρίσκονταν καθηµερινά, καὶ οἱ περίπου 1 εκατ. ἐπιβάτες ποὺ µετακινοῦνται µὲ τὸ µετρό, στὶς τρεῖς γραµµὲς τῆς λειτουργίας του.

Ἀπὸ τὴν διερεύνηση τῆς ὑπόθεσης ἀπὸ τὴν ἐπιτροπή, φαίνεται ὅτι ὁ ὑπάλληλος ἤδη ἀπὸ τὸν περασµένο Φεβρουάριο εἶχε αἰτηθεῖ τὴν µεταφορὰ τοῦ καταγραφικοῦ τῶν γραµµῶν 2 καὶ 3 ἀπὸ τὸ γραφεῖο ποὺ ἦταν ἐγκατεστηµένο στὸ ἁµαξοστάσιο τῶν Σεπολίων, στὸ δικό του γραφεῖο, στὸ κτίριο τῆς διοίκησης τῆς εταιρείας στὸ κέντρο. Ὁµοίως ζητοῦσε καὶ τὴν µεταφορὰ τοῦ καταγραφικοῦ τῆς γραµµῆς 1 στὸ γραφεῖο του. Ἡ συγκεκριµένη αἴτηση µάλιστα,ἔφερε καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ τότε προϊσταµένου του, ὁ ὁποῖος πλέον ἔχει ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν ἑταιρεία καὶ εἶναι ἀποσπασµένος σὲ πολιτικὸ γραφεῖο. Ὅπως ἀναφέρουν πηγὲς µὲ γνώση τῆς ὑπόθεσης, ὁ ὑψηλόβαθµος ὑπάλληλος τοῦ Τµήµατος Ἀσφαλείας,ἀπὸ τὸ γραφεῖο του εἶχε πλέον τὴν δυνατότητα,ὄχι µόνο νὰ παρακολουθεῖ σὲ πραγµατικὸ χρόνο τὴν εἰκόνα ἀπὸ τὶς κάµερες στὸ δίκτυο τῶν τριῶν γραµµῶν ἀλλά,καὶ νὰ  καταγράφει καὶ νὰ ἀποθηκεύει βίντεο ἀπὸ τὴν εἰκόνα αὐτῶν τῶν καµερῶν.

Ζήτησε νέους ὑπολογιστές

Ὡστόσο ἡ ὑπόθεση δὲν σταµατᾶ ἐδῶ,καθὼς ἡ διερεύνηση ἔδειξε ὅτι, ἀµέσως µετὰ τὴν µεταφορὰ τῶν δύο καταγραφικῶν στὸ γραφεῖο του, ὁ ὑπάλληλος ζήτησε καὶ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν τῶν καταγραφικῶν, ἀπὸ νέους οἱ ὁποῖοι, εἶχαν στὸ μεταξὺ ἀγοραστεῖ µαζὶ μὲ μία ὀθόνη. 

Τελικῶς, ὅπως προέκυψε, οἱ ὑπολογιστές, γιὰ τὴν ἀγορὰ τῶν ὁποίων,ὁ ἐν λόγῳ ἐργαζόµενος, εἶχε προτείνει νὰ προχωρήσει, µὲ ἀπ’εὐθείας ἀνάθεση, ἀπὸ συγκεκριµένη ἑταιρεία καὶ µάλιστα µὲ κατεπείγουσα διαδικασία κάτι ποὺ τελικὰ δὲν ἔγινε, ἦταν ἀκατάλληλοι. Καὶ αὐτό, γιατί δὲν πληροῦσαν τὶς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἐγκατάσταση καὶ λειτουργία τῶν ἐφαρµογῶν ἐπιτήρησης τῶν καµερῶν καὶ ἀνάκτησης βίντεο, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει ὅτι δὲν εἶχε προηγηθεῖ  κἂν ἡ ἀπαραίτητη συνεργασία µὲ τὶς ὑπηρεσίες Πληροφορικῆς.

Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι, ἐξουσιοδότηση γιὰ τὸ βιντεοληπτικὸ ὑλικὸ τῆς ΣΤΑΣΥ, ὥστε νὰ ἀνατρέχουν σὲ αὐτὸ σὲ περιπτώσεις αἰτήµατος τῆς Ἀστυνοµίας κ.λπ., ἔχουν µόνο δύο ἐπόπτες ἀσφαλείας, καὶ τὸ δικαίωµα αὐτὸ δὲν τὸ εἶχε ποτὲ ὁ ἐν λόγῳ ὑπάλληλος, ὁ ὁποῖος ὅπως προέκυψε ἀπὸ τὴν διερεύνηση τῆς ὑπόθεσης, εἶχε καὶ τοὺς κωδικοὺς τῶν καταγραφικῶν.

«Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι εἶχαν φτάσει σὲ μᾶς καταγγελίες ἐργαζοµένων γιὰ τὸ θέµα ὅτι ὁ συγκεκριµένος ἄνθρωπος παρακολουθοῦσε τὰ πάντα, ἔχοντας µάλιστα µεταφέρει παράνοµα τὸ καταγραφικὸ µηχάνηµα στὸ γραφεῖο του καὶ ἔστελνε ἀναφορὲς στὴν διοίκηση τῆς ἑταιρείας µὲ ἀποτέλεσµα νὰ “ξηλώνονται” ἐργαζόµενοι γιὰ ψύλλου πήδηµα. Εἴχαµε καταγγελίες γιὰ ἀπειλὲς καὶ τροµοκράτηση ἐργαζοµένων», ἐπισηµαίνει στὸ «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς» ὁ πρόεδρος τοῦ Σωµατείου Λειτουργίας τοῦ µετρὸ (ΣΕΛΜΑ), Σπύρος Ῥεβύθης.

Ἄλλες πηγὲς τῆς ἑταιρείας σηµειώνουν µάλιστα ὅτι, αὐτὴ ἡ «παρακολούθηση» εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα, νὰ ὑποβιβαστοῦν σὲ  ἁπλοὺς ὑπαλλήλους ἐργαζόµενοι ποὺ κατεῖχαν ἔως τότε ἄλλες θέσεις, µόνο καὶ µόνο γιατί ἀντέδρασαν σὲ αὐτὴν τὴν πρακτικὴ καὶ εἶχαν ἐνηµερώσει ὅτι γνώριζαν τί συµβαίνει καὶ ὅτι καταγράφονται τὰ πάντα.

Τὸ θέµα ἔφερε στὸ ∆.Σ. τῆς ἑταιρείας ὁ κ. Ρεβύθης καὶ ἀκολούθησε ἡ σύσταση τριµελοῦς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν διερεύνησή του. Τὸ πόρισµα τῆς ἐπιτροπῆς στὸ ὁποῖο καταγράφεται ὅλη ἡ ἀλληλογραφία ἀλλά, καὶ κάθε ἄλλο ἔγγραφο ποὺ σχετίζεται µὲ τὴν ὑπόθεση, ἐπιρρίπτει εὐθύνες καὶ καταλήγει σὲ δύο βασικὰ συµπεράσµατα, σύµφωνα µὲ τὰ ὁποῖα :

  • Ὁ ὑψηλόβαθµος ὑπάλληλος τοῦ Τµήµατος Ἀσφαλείας ∆ικτύου καὶ Ἐγκαταστάσεων, δὲν κατεῖχε καµμία ἁρµοδιότητα, οὔτε καὶ ἐξουσιοδότηση, νὰ παρακολουθεῖ µέσῳ καµερῶν τοὺς χώρους τῶν γραµµῶν 1, 2 καὶ 3 τοῦ δικτύου τῆς ΣΤΑΣΥ, καὶ πολὺ περισσότερο, νὰ καταγράφει, ἀποθηκεύει καὶ ἀνακτᾶ βίντεο ἀπὸ τὸ σύστηµα κλειστοῦ κυκλώµατος τηλεόρασης καὶ νὰ τὸ διαθέτει ὁ ἴδιος σὲ τρίτους. Ὁ ἴδιος ἐξ ἄλλου, σὲ ἐπικοινωνία µὲ τὴν ἱεραρχία του ἀναφέρει ὅτι, τὴν ἐξουσιοδότηση γιὰ τὴν ἀνάκτηση ἀποθηκευµένου βιντεοληπτικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ τὸ σύστηµα βιντεοεπιτήρησης κατέχουν, δύο ἐπόπτες ἀσφαλείας καὶ µόνο.
  • Ἡ ἱεραρχία τοῦ συγκεκριµένου ὑπαλλήλου,ἀφήνει ἔκθετη τὴν ἑταιρεία καθ’ ὅσον ἐπιδεικνύει µία ἀνοχὴ ἢ ἀδιαφορία γιὰ τὶς πράξεις του, τόσο γιὰ τὴ µεταφορὰ τοῦ ἐξοπλισµοῦ βιντεοεπιτήρησης στὸ γραφεῖο του καὶ τὴν ἀπόκτηση τῶν κωδικῶν πρόσβασης κατόπιν προφορικοῦ του αἰτήµατος στὸν ἐξουσιοδοτηµένο γιὰ τὴν κατοχή τους ὑφιστάµενό του, ὅσο καὶ γιὰ τὴν προµήθεια νέου ἐξοπλισµοῦ, ὁ ὁποῖος τελικά, κρίθηκε ἀκατάλληλος πρὸς χρήση.

«Τρύπα» στὰ προσωπικὰ δεδοµένα, καὶ προµήθεια ἀκατάλληλου ἐξοπλισµοῦ

Ἡ ἐπιτροπὴ προχώρησε καὶ σὲ διαπιστώσεις, γιὰ τὴν λειτουργία τῆς ἑταιρείας. Συγκεκριµένα κάνει λόγο γιά, «ἔλλειψη διαδικασιῶν πρὸς ἐναρµόνιση µὲ τὴν κείµενη νοµοθεσία,  ποὺ ἀφήνουν ἔκθετη τὴν ἑταιρεία ἔναντι τῆς Ἀρχῆς Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα σὲ περίπτωση ἐλέγχου ἢ καὶ καταγγελιῶν», ἐνῶ κάνει ἀναφορὰ καὶ στὴν διεξαγωγὴ προµηθειῶν ἀκατάλληλου ἐξοπλισµοῦ χωρὶς καμµία τεκµηρίωση µερικὲς φορές, οἱ ὁποῖες γίνονται «παρὰ τὸ ἄκρως γραφειοκρατικὸ σύστηµα προµηθειῶν τῆς ἑταιρείας».

Ἐπὶ πλέον σηµειώνεται ὅτι, κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ ἰδιαίτερη ἐπιφύλαξη τῆς ἑταιρείας γιὰ τὴν περίπτωση καταγραφῆς, ἀποθήκευσης καὶ χρήσης βιντεοληπτικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ ὁποιονδήποτε εἶχε δυνατότητα πρόσβασης στὸ σχετικὸ σύστηµα, πέραν τῶν ἐξουσιοδοτηµένων, µετὰ τὴν µεταφορὰ καὶ ἐγκατάστασή του στὸ γραφεῖο τοῦ «ἀξιωµατούχου» καὶ µέχρι τὴν ἀποξήλωσή του.

Κατόπιν τῆς παρουσίασης τοῦ πορίσµατος στὴν συνεδρίαση τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου τῆς ἑταιρείας πρὶν ἀπὸ λίγες ἡµέρες,  συγκεκριµένος ὑπάλληλος κλήθηκε νὰ ὑποβάλει ἔγγραφη ἀπολογία, ὅπως προβλέπει ὁ κανονισµός, ἐνῶ ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡµερῶν, ἀναµένεται νὰ περάσει καὶ ἀπὸ τὸ Πειθαρχικό Συµβούλιο τῆς ἑταιρείας.

Σύµφωνα µὲ πληροφορίες, στὴν ἔγγραφη ἀπολογία ὑπάρχει παραδοχὴ τῆς ὑπόθεσης ἀπὸ τὸν ὑπάλληλο, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι, ὅλα ἔγιναν ἐρήµην τῶν ὑπολοίπων.

Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι, βάσει παλαιότερης ἀποφάσεως τῆς  Ἀρχῆς Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα, ἡ ὁποία δὲν σχετίζεται µὲ τὴν συγκεκριµένη ὑπόθεση καθὼς ἀναφέρεται στὴν λειτουργία καµερῶν ἐπιτήρησης ἐντὸς τῶν συρµῶν, τονίζονται χαρακτηριστικὰ οἱ κατευθύνσεις ὡς πρὸς τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδοµένων, χωρὶς νὰ µένει καμµία πιθανότητα παρερµηνείας, ἀφοῦ ὑπογραµµίζεται µεταξὐ ἄλλων ὅτι «ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας, ὀφείλει νὰ λαµβάνει τὰ κατάλληλα ὀργανωτικὰ καὶ τεχνικὰ µέτρα γιὰ τὸ ἀπόρρητο καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδοµένων, καθὼς καὶ γιὰ τὴν προστασία τους ἀπὸ κάθε µορφὴ ἀθέµιτης ἐπεξεργασίας». Τονίζεται µάλιστα ὅτι πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα πρέπει νὰ ἔχουν µόνον, ἐξουσιοδοτηµένα ἄτοµα.

ΠΗΓΗ