Κατανυκτικός Εσπερινός της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών: Β΄ Αργόν Iδιόμελον Αποστίχων, Λησταίς λογισμοίς, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Β΄