Αργά Στιχηρά Προσόμοια Αίνων της Αναλήψεως, Ήχος Α΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες