«Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν…», Δοξαστικό Αίνων Πάσχα, Ήχος πλ. Α΄ – Ψάλλουν Αγιορείτες Πατέρες