Πρακτικοί τρόποι καθάρσεως

Ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν

Τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς ἔχει ἡ ψυχή μας· τόν παλαιό ἄνθρωπο, τόν κόσμο καί τόν διάβολο.  Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε: Τό σπουδαιότερο ὅπλο ἐναντίον τῶν παθῶν εἶναι ἡ περιφρόνησή τους, ἡ μή ἐνασχόληση μαζί τους. Ὅλη ἡ προσπάθειά μας θά πρέπει νά κατευθύνεται στό νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό».

Ἡ ἀπόκτηση τῆς ἕξεως τῶν ἀρετῶν

Ὁ ἀββάς Ἰσαάκ λέγει: «Ἡ συνήθεια, ἐάν ζητήσει κάτι μιά φορά καί ἐμποδισθεῖ, ἄλλοτε θά τήν βρεῖς ἀσθενέστερη. Ἄν, ὅμως, κάνεις τό θέλημά της, τήν ἄλλη φορά θά τήν βρεῖς ἐνισχυμένη ἐναντίον σου».

Ἡ ἄμεση ἀπόρριψη τῶν κακῶν λογισμῶν

Διαβάζουμε στό Γεροντικό: «Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, νά ἐγκρατευόμαστε ἀπό τούς λογισμούς, ὅπως ἐγκρατευόμαστε ἀπό τίς κακές πράξεις».
 Ὁ Ὠριγένης διαπιστώνει: «Τό σπέρμα τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὁ πονηρός λογισμός».
 Ὁ ἅγιος Μάξιμος γράφει: «Ἐάν δέν ἁμαρτάνει κανείς πρῶτα μέ τήν διάνοια, δέν θά ἁμαρτάνει οὔτε καί μέ πράξεις».

Ἡ κατάργηση τῶν παθῶν μέ τίς ἀντίστοιχες ἀρετές

Ἡ γαστριμαργία καταργεῖται μέ τήν ἐγκράτεια.
Ἡ πορνεία καταργεῖται μέ τόν θεῖο πόθο καί τήν ἐπιθυμία τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.
Ἡ φιλαργυρία καταργεῖται μέ τήν συμπάθεια πρός τούς φτωχούς.
Ἡ ὀργή καταργεῖται μέ τήν ἀγάπη καί τήν καλοσύνη πρός ὅλους.
Ἡ κοσμική λύπη καταργεῖται μέ τήν πνευματική χαρά.
Ἡ ἀκηδία καταργεῖται μέ τήν ὑπομονή, τήν καρτερία καί τήν εὐχαριστία πρός τόν Θεό.
Ἡ κενοδοξία καταργεῖται μέ τήν κρυφή ἐργασία τῶν ἀρετῶν καί τήν συνεχή προσευχή μέ συντριβή καρδιᾶς.
Ἡ ὑπερηφάνεια καταργεῖται μέ τήν ταπείνωση.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Δανιήλ Pupaza «ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ», ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ-Λαγκαδᾶ.