Γέρων Γρηγόριος: «Ὁ Πάπας θά συνεργαστεῖ μέ τόν ἀντίχριστο. Εἶναι δυνατόν νά δώσω στόν ἀντίχριστο Πάπα Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ; Ἐδῶ ὅμως θέλουν νά μᾶς πᾶνε»!

«Ὁμιλίες Γέροντος Γρηγορίου – Β’», (2021) Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς: Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος».
 
Λέει μιά λαϊκή παροιμία «ὁ λύκος καί ἄν ἐγέρασε καί ἄσπρισε τό μαλλί του, μήτε τήν γνώμη ἄλλαξε μήτε τήν κεφαλή του». Ὁ Θεός, ἡ ἀγάπη Του, ὁ Πατέρας μᾶς δείχνει σημεῖα, γιά νά μήν κοιμόμαστε, νά ξυπνᾶμε. Μᾶς τραντάζει. Καί ἐμεῖς -δέν λέω γιά τόν ἁπλό κόσμο· δέν ἔχει τόση εὐθύνη ὁ ἁπλός κόσμος- ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι πού ἔχουμε κάποια θέση καί ἑπομένως εὐθύνη, ἐμεῖς κοιμόμαστε. Συνεχίζουμε νά κοιμόμαστε. Καί λέμε ἐμεῖς οἱ παπᾶδες, οἱ Θεολόγοι καί… ἄλλοι ἐπίσημοι «ξέρεις, πρέπει νά ἔχουμε ἀγάπη. Τί θά πεῖ Ρωμαιοκαθολικός, τί θά πεῖ Προτεστάντης, τί θά πεῖ Ὀρθόδοξος; Τό Εὐαγγέλιο λέγει “νά εἶστε ἀδελφοί, ἀγαπημένοι νά εἶστε”. Στό ὄνομα τῆς ἀγάπης νά ἑνωθοῦμε».
 
Καί ποιός δέν τό θέλει νά ἑνωθοῦμε; Ποιός δέν τό θέλει; Κάνουμε… προσευχές, παρακαλοῦμε τόν Θεό. Δέν θέλουμε νά εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι, νά εἴμαστε πραγματικά ἀδελφοί; Ἀλλά πῶς μπορεῖ νά ἑνωθεῖ τό ψέμα μέ τήν Ἀλήθεια; Ὅταν ὁ ἄλλος θά ἀφήσει τό ψέμα του καί θά ἀκολουθήσει τήν Ἀλήθεια, ἤδη ἑνωθήκαμε, τελείωσε. Ἀλλά αὐτοί οἱ ἐπίσημοι λένε «νά κάνουμε διαλόγους, νά κάνουμε συζητήσεις, νά κάνουμε χίλια δυό τέτοια πράγματα». Καί δέν συζητοῦν γιά τίς κακοδοξίες τοῦ Πάπα… Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς λέγει «τόν Πάπα νά καταρᾶσθε…»…. Νά τόν καταρᾶσθε!
 
Κάποιος χθές μοῦ ἔδωσε ἕνα φυλλάδιο, καί θυμήθηκα μερικά πράγματα πού πέρυσι μοῦ ἔλεγε ἕνας Ἁγιορείτης. Γιατί αὐτά τά ἔσχατα δέν μπορεῖς νά τά καταλάβεις. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι φωτισμένοι τά ξέρουν, τά βλέπουν καθαρά. Ἐμεῖς τά ἀκοῦμε, ἀλλά δέν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ὅπως καί ἐγώ δέν κατάλαβα. Μοῦ μίλησε γιά τόν Ἀντίχριστο, μοῦ μίλησε καί γιά τόν Πάπα. Καί λέγω «τί σχέση ὑπάρχει μεταξύ Ἀντιχρίστου καί Πάπα;». Δέν τό κατάλαβα ὅμως. Τώρα πού διάβασα αὐτό τό φυλλάδιο, εἶδα τί ρόλο θά παίξει ὁ Πάπας και πῶς θά συνεργαστεῖ μέ τόν Ἀντίχριστο. Ὁ Πάπας θά συνεργαστεῖ μέ τόν Ἀντίχριστο. Θά τόν χρησιμοποιήσει ὁ Ἀντίχριστος.
 
Δέν εἶναι λόγια μεγάλα καί βαριά, ὅταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τόν ὀνομάζει ἀντίχριστο. Καί εἶναι ἀντίχριστος. Καί ἄρα ὅλοι οἱ ὀπαδοί του εἶναι ὀπαδοί τοῦ ἀντιχρίστου. Πῶς λοιπόν ἐγώ θά πάω νά κοινωνήσω ἀπό αὐτούς; Νά κοινωνήσω τί; Νά πάρω τί ἀπό τόν Πάπα τόν ἀντίχριστο; Κοινωνία νά πάρω; Ἤ πῶς νά ἔρθει σέ ἐμένα νά τοῦ δώσω Κοινωνία; Εἶναι δυνατόν νά δώσω στόν ἀντίχριστο Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ; Ἐδῶ ὅμως θέλουν νά μᾶς πᾶνε. Καί τό θέλουν Ὀρθόδοξοι αὐτό, ἐπίσημοι!
 
Βλέπετε πόλεμο πού ἔχουμε; Καί μπορεῖ νά φτάσουν σέ ἕνα σημεῖο ὥστε τούς παπᾶδες καί αὐτούς πού δέν συμφωνοῦν νά τούς καθαιροῦνε. Δέν ξέρω ἄν τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Πρίν ἀπό μῆνες ἦρθε ἕνα ἐπίσημο πρόσωπο ἀπό τήν Γαλλία κάτω στήν Ἀθήνα στό ἀεροδρόμιο, καί οἱ μεγάλοι καί οἱ τρανοί οἱ δικοί μας οἱ πολιτικοί ἔφεραν τόν «Ἀρχιεπίσκοπο» τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, γιά νά τόν ὑποδεχθεῖ στό ἀεροδρόμιο. Οἱ ἐπίσημοι, τό κράτος, οἱ Χριστιανοί οἱ δικοί μας! Οἱ ἐπίσημοι «Χριστιανοί»!
 
Βλέπετε πόσο «ὑποστηρίζουν» οἱ δικοί μας τήν Ὀρθοδοξία! Μπροστά στόν Παπισμό στέκονται μέ εὐλάβεια. Ἐπισκέπτονται οἱ μέν τούς δέ, ἔχουν σχέσεις. Τέτοια «ἐκκλησία» ἔχουν οἱ Πᾶπες. Εἶναι ἕνα κράτος, εἶναι πολιτική ἐξουσία καί ἔχουν πρέσβεις. Μᾶς στέλνουν πρέσβεις τώρα καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα. Καί ἔχουμε σχέσεις, «καλές σχέσεις, ἀγαθές σχέσεις». Ναί, καί φυσικά μέ αὐτόν τόν τρόπο, προσπαθοῦν σιγά – σιγά, νά μᾶς τραβήξουν κοντά τους. Μᾶς στέλνουν παπᾶδες. Λές καί δέν ἔχουμε ἐμεῖς παπᾶδες. Εἶναι τόση ἡ «ἀγάπη» τους, ὅπως τό φίδι, ὁ βόας πού σφίγγει τό θῦμα του, τό ἐναγκαλίζεται ἀπό «ἀγάπη». Ἐναγκαλισμός «ἀγάπης». Ἔτσι μοιάζει αὐτός ὁ ἐναγκαλισμός. Ἐναγκαλισμός βόα, φιδιοῦ εἶναι ὁ ἐναγκαλισμός τοῦ Πάπα. Ναί. Καί δυστυχῶς οἱ δικοί μας, λέγω, πλησιάζουν.