Περιστατικά – β΄. Πειρατές σεβάστηκαν τήν ἀρετή

Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

   Τό Κελ­λί Γι­αν­να­κό­που­λα, πέ­ρα ἀ­πό τήν σπη­λιά τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­θα­να­σί­ου, πῆ­ρε τό ὄ­νο­μα ἀ­πό τήν λέ­ξη Γυ­ναι­κό­παι­δα τά ὁ­ποῖ­α ἔ­βγα­λαν ἀ­πό τό Ὄ­ρος καί τά ἔ­στει­λαν στήν Πε­λο­πόν­νη­σο με­τά τήν ἔ­λευ­ση τῆς Πα­να­γί­ας στό Ἅ­γιον  Ὄ­ρος.

   Στά Γι­αν­να­κό­που­λα λοι­πόν πο­λύ πα­λαιά ζοῦ­σε μί­α συ­νο­δε­ί­α ἐ­να­ρέ­των πα­τέ­ρων. Κάποια μέ­ρα ἦρ­θαν πει­ρα­τές γιά νά το­ύς λε­η­λα­τή­σουν. Μόλις ὅ­μως εἶ­δαν τήν εὐ­λά­βειά τους, τήν τα­πει­νή ἐμ­φά­νι­ση καί συμ­πε­ρι­φο­ρά τους ἀ­φοπλί­στη­καν καί ἀντί νά το­ύς κλέ­ψουν ὡ­μο­λό­γη­σαν: «Ἐ­μεῖς ἤρ­θα­με νά σᾶς κά­νου­με κα­κό, ἀλ­λά βλέ­που­με ὅ­τι ἐ­σεῖς εἶ­στε κα­λοί ἄν­θρω­ποι καί δέν θά σᾶς πει­ρά­ξου­με». Εἶ­δαν το­ύς πα­τέ­ρες νά ξε­φουρ­νί­ζουν τό ψω­μί τους καί το­ύς πα­ρα­κά­λε­σαν νά το­ύς δώ­σουν ψω­μί. Το­ύς ἔ­δω­σαν ὅ­λα τά ψω­μιά, οἱ πει­ρα­τές το­ύς εὐ­χα­ρί­στη­σαν, τά πλή­ρω­σαν μέ δη­νά­ρια καί ἔ­φυ­γαν. Ἐ­δῶ ἐ­φαρ­μό­στη­κε τό «οἶ­δεν ἀ­ρε­τήν ἀν­δρῶν καί πο­λέ­μιος θαυ­μά­ζειν».

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα