ιε΄. Τά ἀποτελέσματα τῆς αὐτονομίας

Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

Εἶ­πε Γέρων: «Ἦρ­θε ἕ­νας μο­να­χός αὐ­τό­νο­μος καί μοῦ εἶ­πε:

–Κα­λά, ἐ­πει­δή ἐ­σύ ἔ­ζη­σες στήν ὑ­πα­κοή, πρέ­πει νά ζή­σου­με ὅ­λοι ἔ­τσι;

–Βρέ, παι­δί μου, χί­λια χρό­νια εἶ­ναι τό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Βρές μου ἕ­ναν ἅ­γιο πού ἔ­ζη­σε τήν ζωή πού ζῆς ἐ­σύ.

–Μή μέ κα­τη­γο­ρῆς.

–Δέν σέ κα­τη­γο­ρῶ, ἀλ­λά σοῦ ἐ­φι­στῶ τήν προ­σο­χή ὅ­τι τό τέ­λος δέν θά εἶ­ναι κα­λό. Στήν κα­λο­γε­ρι­κή δέν μπα­ί­νουν ἀ­πό τό πα­ρά­θυ­ρο, ὅ­πως κά­νεις ἐ­σύ, ἀλ­λά ἀ­πό τήν πόρ­τα.

–Ἐ­γώ κά­νω ἐρ­γό­χει­ρο, δί­νω ἐ­λε­η­μο­σύ­νη…

–Ἄ­φη­σέ τα αὐ­τά. Εἶ­ναι θυ­σί­α στόν πει­ρα­σμό. Ἔχεις κά­ποι­ον νά σοῦ πῆ, ”μήν κά­νης κομ­πο­σχο­ί­νι, μήν κά­νης ἐ­λε­η­μο­σύ­νη­” καί νά τόν ἀκούσης;

–Μόνος μου εἶ­μαι, ὅ­,τι θέ­λω κά­νω.

–Ἄ­κου­σε μία ἱ­στο­ρί­α: Πα­λαιά κά­ποι­ος πού ἤ­θε­λε νά γί­νη κα­λό­γε­ρος πῆ­γε σ᾿ ἕ­ναν Γέροντα στά Κα­ρού­­λια. Ἐ­κεῖ­νος εἶ­χε ἅ­γιο Ἄρ­το καί κοι­νω­νοῦ­σε.   Τοῦ ἔ­δω­σε ἕ­νας Ρῶσ­σος πα­πᾶς. Μία μέ­ρα τοῦ εἶ­πε ὁ Γέροντας νά κοι­νω­νή­σουν καί ὁ δό­κι­μος δέν ἤ­θε­λε. Τότε ὥρ­μη­σε ὁ Γέροντας νά τόν πνί­ξη· φώ­να­ζε καί ἀλ­λοι­ώ­θη­κε τό πρό­σω­πό του. Ἦρ­θε ὁ δό­κι­μος, τά  δι­η­γή­θη­κε τρο­μαγ­μέ­νος καί ἔ­λε­γε ὅ­τι δαι­μο­νί­στη­κε ὁ Γέροντας. Αὐ­τά τά ἔ­πα­θε ὁ Γέροντας ἀ­πό τήν αὐ­το­νο­μί­α, δι­ό­τι δέν ἔ­κα­νε κά­που ὑ­πα­κοή.

»Ἔ­χει ση­μα­σί­α γιά τό νέ­ο πού ἔρ­χε­ται νά γί­νη μο­να­χός σέ ποιό πε­ρι­βάλ­λον με­γά­λω­σε καί σέ ποιά ἐ­πο­χή ἔ­ζη­σε, γιά τό ἄν θά γί­νη σω­στός κα­λό­γε­ρος καί ἄν θά κρα­τή­ση τίς πα­ρα­δό­σεις. Πα­ρα­τη­ρῶ ὅ­τι αὐ­τοί πού γεν­νή­θη­καν με­τά τό 1970 δυ­σκο­λε­ύ­ον­ται νά γί­νουν σω­στοί κα­λό­γε­ροι, συ­νε­χι­στές τῶν πα­λαι­ῶν. Ἔ­χουν μά­θει νά ἔ­χουν γνώ­μη γιά τό κά­θε τί, ἔ­χουν θέ­λη­μα καί δέν μπο­ροῦν νά ὑ­πο­τα­χθοῦν.

»Ὑ­πάρ­χει δυ­στυ­χῶς φθί­νου­σα πο­ρε­ί­α, ὅ­πως βλέ­πω. Νά, καί ἐ­δῶ· πα­λαιά κά­να­με ἀ­γρυ­πνί­ες καί ἦ­ταν ἀ­γρυ­πνί­ες· τώ­ρα κά­νου­με ἀ­γρυ­πνί­ες καί εἶ­ναι κου­τσομ­πο­λιά. Θέλουν νά μα­θα­ί­νουν ὅ­λα τά νέ­α. Τί τά θέ­λει ὁ κα­λό­γε­ρος αὐ­τά; Ὁ μα­κα­ρί­της ὁ Γέρον- τάς μου μοῦ ἔ­λε­γε: ”Στίς ἀ­γρυ­πνί­ες δέν θά συ­ζη­τᾶς ἰ­δι­αι­τέ­ρως μέ κα­νέ­ναν. Ἐ­μεῖς ἔ­χο­υμε τά προ­βλή­μα­τά μας. Μήν τά πολ­λα­πλα­σι­ά­ζου­με­”».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα