Δημοσιεύσεις ετικέτας «Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης (Αριζόνας)»

Περί Θλίψεων, Πόνων και Κόπων Μέρος 3ο

Ὅσον καί ἄν θελήσῃ κανείς, ὅσον καί ἄν προσπαθήσῃ καί νομίσῃ ὅτι θά ζήσῃ ἄνευ θλίψεων, δέν θά ἠμπορέσῃ νά τό κατορθώσῃ, διότι ὁ πειράζων ἐμπεριπατῶν τήν ὑπ᾿ οὐρανόν καί περιελθών τήν γῆν, πάντας κοσκινίζει καί ποτίζει τό φαρμάκι τῶν θλίψεων τῆς κατάρας τοῦ νόμου.

Σταχυολογήματα Περί Νοερᾶς Προσευχῆς – ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ἤγουν ὁ νοῦς νά φυλάττῃ τήν καρδίαν εἰς καιρόν ὅπου προσεύχεται καί νά περιτριγυρίζῃ πάντοτε μέσα εἰς αὐτήν καί ἀπό ἐκεῖ μέσα ἀπό τό βάθος τῆς καρδίας νά ἀναπέμπῃ τάς εὐχάς εἰς τόν Θεόν, λέγοντας συνεχῶς τό “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με”.

Περί Κατακρίσεως (Μέρος 2ο)

Ὁ ἐγωισμός εἶναι τό κάκιστον τῶν κακῶν· αὐτός μᾶς δημιουργεῖ ὅλα τά σφάλματα, μέ τούς ἀνυποτάκτους λογισμούς. Φοβηθῆτε αὐτόν καί προσπαθεῖτε νά ἀπαλλαγῆτε ἐξ αὐτοῦ, καθ᾿ ὅτι ὅσον μένει μέσα μας ἀκτύπητος, τόσον θά μᾶς πληγώνῃ μέ ἀναλόγους πόνους.

Σελίδες