ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Βηθλεὲμ ἐτοιμάζου…Ἰδιόμελον τῆς Α΄ Ὥρας. Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλει ἡ Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία

Τάδε λέγει Ἰωσήφ…Δοξαστικὸν ἰδιόμελον τῆς Α΄ Ὥρας. Ἦχος πλ.δ΄. Τὸ πάρον μέλος ὑπὸ Πέτρου τοῦ Πελοποννήσιου

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Τὶ σοὶ προσενέγκωμεν Χριστέ…Ἰδιόμελον τοῦ Ἐσπερινού. Ἦχος β΄.

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Ἀνέτειλας Χριστὲ…Τροπάριον μετὰ τὴν Στ΄ Προφητεία. Ἦχος πλ.β΄.

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Ἡ Γέννησίς σου Χριστέ…Ἀπολυτίκιον ἀργὸν. Ἦχος δ΄

Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι.Μονῆς Βατοπαιδίου

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί…Τὶ θαυμάζεις Μαριάμ;…Καθίσματα τοῦ ὄρθρου

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Εὐφραίνεσθε δίκαιοι…Θεοτόκε Παρθένε…Ἰδιόμελα τῶν αἴνων. Ἦχος δ΄.

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Σήμερον ὁ Χριστός…Καὶ νῦν τῶν αἴνων. Ἦχος β΄. Τὸ πάρον μέλος ὑπὸ Πέτρου τοῦ Πελοποννήσιου

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Ἡ Παρθένος σήμερον…Κοντάκιον. Ἦχος γ΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὑτού…Κοινωνικόν. Ἦχος α΄.
Τό παρόν μέλος υπό Χρυσάφου τοῦ παλαιοῦ.

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»