Βυζαντινή Χορωδία ”Μελωδούντες”: Απολυτίκιον, Σάββατον του Λαζάρου (Ήχος Α΄)