Όρθρος Μ. Τρίτης: Κάθισμα Γ΄ Στιχολογίας, Ὁ Ἰούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ, Ήχος πλ. Δ΄- Η΄ Ωδή Κανόνος & Καταβασία, Ήχος Β΄

Κάθισμα Γ΄ Στιχολογίας, Ὁ Ἰούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.

Η΄ Ωδή Κανόνος & Καταβασία, Ήχος Β΄- Ψάλλει Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων.