Μουσικά Κείμενα (Κυριακή του Ασώτου) Ιδιόμελα Αίνων Τριωδίου, Ήχος Β΄, Δ΄, πλ. Δ΄- Δοξαστικόν Αίνων, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄

Ιδιόμελα Αίνων Τριωδίου, Ήχος Β΄, Δ΄, πλ. Δ΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλιού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.

Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής του Ασώτου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι.Κουτλουμουσιανού Κελλιού Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου.