Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΖ΄, Ι΄ Λουκά) Αργές Καταβασίες Α΄& Γ΄ Ωδής Κανόνος Χριστουγέννων, Ήχος Α΄- Δύναμις Τρισαγίου Ύμνου, μέλος Γ. Κρητός, Ήχος Β΄