Αποφθέγματα από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

   Ο γε­ρω Μω­ϋ­σῆς ὁ Μπου­ρα­ζε­ρί­της ἦ­ταν με­γά­λος νη­στευ­τής. Κάθε μέ­ρα ἔ­κα­νε ἐ­νά­τη καί ἔ­τρω­γε μό­νο ἕ­να εἶ­δος τρο­φῆς. Πρίν ἀ­πό τήν θεία Κοι­νω­νί­α κρα­τοῦ­σε τρι­ή­με­ρη νη­στε­ί­α ἀ­πό λά­δι, παρ᾿ ὅ­λο πού εἶ­χε πε­ρά­σει τά 80 του χρό­νια καί ἦ­ταν ἀ­νά­πη­ρος. Ζη­τοῦ­σε ἀ­πό το­ύς πα­τέ­ρες ἐρ­γα­σί­α, γιά νά μήν κά­θε­ται ἀρ­γός, καί ἔ­λε­γε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Ἡ νη­στε­ί­α μό­νο δέν μᾶς σώ­ζει».

Στά τε­λευ­ταῖ­α του ἦ­ταν κα­τά­κοι­τος. Στήν Ἐκ­κλη­σί­α τόν πή­γαι­ναν ση­κω­τό. Δέν ζη­τοῦ­σε τί­πο­τε, καί ὅ­ταν τόν ρω­τοῦ­σαν ἄν θέ­λη κά­τι, πάν­τα ἔ­λε­γε «ὄ­χι». Ἦ­ταν πάν­το­τε σι­ω­πη­λός καί προ­σευ­χό­ταν ἀ­κα­τά­παυ­στα μέ τό κομ­πο­σχο­ί­νι λέ­γον­τας τήν εὐ­χή καί στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί στό κελ­λί του. Ὅταν μι­λοῦ­σε μέ κά­ποι­ον, δέν δι­ε­κό­πτε­το ἡ εὐ­χή του. Καί ὅ­ταν τόν ρω­τοῦ­σαν πῶς γί­νε­ται αὐ­τό, ἀ­παν­τοῦ­σε: «Ἄλ­λο τό ἕ­να, ἄλ­λο τό ἄλ­λο».

Ἔ­λε­γε ἀ­κό­μη: «Ἡ κα­λο­γε­ρι­κή θέ­λει ἀ­γῶ­να, ὄ­χι σι­α­γό­να (φα­γη­τό)».

*

   Ο γε­ρω Νε­κτά­ριος ὁ Ἁ­γι­ο­παυ­λί­της κα­τα­γόταν ἀ­πό τήν Λῆ­μνο. Εἶ­χε πο­λε­μή­σει τό ᾿40 στήν Ἀλ­βα­νί­α καί εἶ­χε κρυ­ο­πα­γή­σει. Στό Μο­να­στή­ρι ἦ­ταν τρα­πε­ζά­ρης καί γιά τρι­σή­μι­σι ὧ­ρες ἔ­κα­νε κα­νό­να στό κελ­λά­κι τοῦ τρα­πε­ζά­ρη. Εἶ­χε μία μπέρ­τα ριγ­μέ­νη στήν πλά­τη του, ἄλ­λα­ζε συ­χνά φα­νέλ­λες καί ἔ­λε­γε τήν εὐ­χή ψι­θυ­ρι­στά συ­νε­χῶς μέ τήν λε­πτή φω­νού­λα του. Συμ­βού­λευ­ε τόν πα­ρα­γυι­ό του:

«Ἀ­κοῦς κα­λο­γε­ρά­κι, κα­λο­γε­ρού­δι, ἀ­κοῦς! Θά  κρα­τᾶς ἀ­πό τό φου­στά­νι τήν Πα­να­γί­α καί θά τήν τρα­βᾶς. Δέ θά τήν ἀ­φή­σεις πο­τέ, μέ­χρι νά πε­θά­νης. Αὐ­τή εἶ­ναι γιά μᾶς καί μάν­να καί πα­τέ­ρας».

Ἐ­κοι­μή­θη κον­τά τῆς Ἀ­να­λή­ψε­ως σέ ἡ­λι­κί­α 90 ἐ­τῶν.  Ἀ­πό βρα­δίς ἐ­κοι­μή­θη,  ἀλ­λά τόν ἑ­τοί­μα­σαν τό

πρωΐ· καί ἐ­νῶ εἶ­χαν πε­ρά­σει τό­σες ὧ­ρες, δέν εἶ­χε τήν νε­κρι­κή ἀ­καμ­ψί­α, για­τί ἦ­ταν με­γα­λό­σχη­μος, καί, ὡς γνω­στό, ἡ χά­ρις τοῦ Σχή­μα­τος κρα­τᾶ τά σώ­μα­τα τῶν Ἁ­γι­ο­ρει­τῶν με­τά τήν κοί­μη­σή τους εὔ­καμ­πτα.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα