Αποφθέγματα από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

   Ο γε­ρω Πέτρος ὁ Κα­ρυ­ώ­της ἦ­ταν πρῶ­τα πα­λαι­στής στήν Ἀ­με­ρι­κή. Ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος, ἔ­γι­νε μο­να­χός καί ἔ­με­νε σ᾽ ἕ­να Κα­λύ­βι δί­πλα στήν Ἁ­γί­α Βαρ­βά­ρα, κον­τά στό Μπου­ρα­ζέ­ρι, ἀ­γω­νι­ζό­με­νος ὑ­πε­ράν­θρω­πα. Ἐκ­κλη­σι­α­ζό­ταν στό Πρω­τᾶ­το καί   γιά νά τόν ἐ­ξου­θε­νώ­νουν οἱ ἄν­θρω­ποι ἔ­παιρ­νε μία κον­σέρ­βα καί τήν ἔ­τρω­γε στόν δρό­μο.

   Κά­πο­τε πού πή­γαι­νε γιά Κα­ρυ­ές ἀ­πό τό μο­νο­πά­τι, σέ μία δι­α­σταύ­ρω­ση μέ τόν ἁ­μα­ξω­τό δρό­μο, ἐ­νῶ σκε­φτό­ταν ἀ­πό ποι­όν δρό­μο νά πά­η, ἄ­κου­σε μία ἄ­γρια φω­νή (δαι­μο­νι­κή) νά τοῦ λέ­γη: «Πή­γαι­νε ἀ­πό τόν δι­κό μου δρό­μο τόν ἁ­μα­ξω­τό», καί ἀ­μέ­σως ἀ­πάν­τη­σε: «Ὄ­χι, θά πά­ω ἀ­πό τόν δρό­μο τῆς Πα­να­γί­ας», καί συ­νέ­χι­σε νά βα­δί­ζη στό μο­νο­πά­τι.

*

­   Έλε­γε ὁ γε­ρω Πο­λύ­καρ­πος ἀ­πό τήν Ἁ­γί­α Βαρ­βά­ρα: «Σή­με­ρα πολ­λοί εἰ­σιν οἱ λέ­γον­τες (καί γρά­φον­τες) καί ὀ­λί­γοι οἱ ποι­οῦν­τες».

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα