Οἱ προσπάθειες γιὰ τὴν κατοχύρωση τῶν «σεξουαλικῶν δικαιωμάτων» τῶν παιδιῶν ἐντείνονται ! Γονεῖς, προσοχή !

Ἡ προώθηση αὐτῶν τῶν θέσεων, ἐὰν γίνουν ἀποδεκτές, θὰ συντελέσει στὸ νὰ δοῦμε τὰ παιδιὰ νὰ παρακάμπτουν ἐντελῶς τοὺς γονεῖς τους, μιὰ κατάσταση ἡ ὁποία εἶναι ἐπικίνδυνη γιὰ  ὁποιοδήποτε παιδὶ βρεθεῖ σ’ αὐτήν. Τὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη, ὑπέβαλε μιὰ εἰσήγηση στὸν Εἰδικὸ Εἰσηγητὴ γιὰ τὸ Δικαίωμα στὴν Ἰδιωτικὴ Ζωή, καθηγητή, Joseph Cannataci, ἡ ὁποία δηλώνει τὴν ἀνησυχία τοῦ Παρατηρητηρίου γιὰ «τὰ δικαιώματα τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν καὶ τὰ ζητήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν αὐτονομία τους».

Ἡ εἰσήγηση “ἐπικεντρώνεται στὴν σημασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς γιὰ τὰ παιδιά, σὲ σχέση μὲ τὰ δικαιώματα τους γιὰ σεξουαλικὴ καὶ ἀναπαραγωγικὴ ὑγεία, τὴν σωματικὴ καὶ συναισθηματικὴ εὐημερία στὸ σχολεῖο, τὴν ἀσφάλεια τους στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου, καὶ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν πληροφοριῶν τους σὲ αὐτό.”

 Τὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεῖ τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν “πρόσβαση σὲ ἐμπιστευτικὲς πληροφορίες καὶ ὑπηρεσίες ἀναπαραγωγικῆς καὶ σεξουαλικῆς ὑγείας ποὺ παρέχονται σὲ ἐφήβους χωρὶς διακρίσεις, οἱ ὁποῖες ὑπηρεσίες καὶ πληροφορίες εἶναι διαθέσιμες τόσο σὲ σύνδεση μὲ τὸ διαδίκτυο ὅσο καὶ ἐκτὸς σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων… ὑπηρεσιῶν ἀσφαλοῦς ἄμβλωσης.” Συνιστᾶ ἐπίσης ὅτι οἱ κυβερνήσεις θὰ πρέπει νὰ ἐξασφαλίζουν ὅτι “τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα πρόσβασης σὲ ἐμπιστευτικὲς ἰατρικὲς συμβουλὲς καὶ βοήθεια χωρὶς γονικὴ συγκατάθεση, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑπηρεσιῶν ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας, καθὼς ἐπίσης εἰδικότερα, ζητῶντας νὰ ἔχουν τὰ κορίτσια στὴν , ἐμπιστευτικὴ πρόσβαση  σὲ νόμιμες ἀμβλώσεις.”

Ἐάν ἐφαρμοστεῖ, αὐτὴ ἡ πρόταση τοῦ Παρατηρητήριου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, θὰ ἐπιτρέψει στὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν νομικὰ δικαιώματα γιὰ νὰ παρακάμπτουν τὴν γονικὴ συγκατάθεση γιὰ πρόσβαση μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστευτικότητα σέ: ἀμβλώσεις, ἐνέσεις ὁρμονῶν γιὰ τοὺς σκοποὺς ἀλλαγῆς φύλου καὶ / ἢ ἀναστολεῖς τῆς ἐφηβείας, πλήρη δικαιώματα προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς στὴν πρόσβαση σὲ ἀπ’ εὐθείας σύνδεση ἢ καὶ ἐκτὸς σύνδεσης σὲ πληροφορίες σχετικὰ μὲ ὁποιοδήποτε θέμα καὶ σὲ ὁποιοδήποτε ὑλικὸ (αὐτὸ σημαίνει καὶ μέσα στὶς τάξεις τους, στὰ σχολεῖα, στὰ γραφεῖα τῶν γιατρῶν, ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες, κ.λ.π.), τὴν πρόσβαση σὲ σαφεῖς πληροφορίες ποὺ περιέχονται στὸ πρόγραμμα ὁλοκληρωμένης σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης, τὰ ἀγόρια νὰ χρησιμοποιοῦν  τουαλέτες /μπάνια καὶ ἀποδυτήρια κοριτσιῶν, καθὼς καὶ ἰατρικὲς ὑπηρεσίες προσαρμοσμένες γιὰ τὴν πλήρη πρόσβαση ἀπὸ ἀνηλίκους μὲ μηδενικὴ βοήθεια ἢ γνώση τῶν γονέων τους. Ταξινομεῖ ἐπίσης, μεταξὺ ἄλλων θεμάτων, τὴν ἄμβλωση, ὡς «δικαίωμα» τοῦ παιδιοῦ. Ἐὰν γίνει ἀποδεκτή, ἡ εἰσήγηση αὐτή, θὰ βοηθήσει τὰ παιδιὰ νὰ παρακάμψουν ἐντελῶς τοὺς γονεῖς τους, πρᾶγμα ποὺ εἶναι μιὰ ἐπικίνδυνη κατάσταση γιὰ ὁποιοδήποτε παιδὶ βρεθεῖ μέσα σ’αὐτήν. 

Οἱ ἀμβλώσεις, οἱ  ἀναστολεῖς τῆς ἐφηβείας, ἡ ἀφαίρεση τῆς γονικῆς καθοδήγησης καὶ ἡ ὁλοκληρωμένη σεξουαλικὴ ἐκπαίδευση,ὅλα αὐτὰ ἔχουν παρενέργειες. Ἀλλὰ ἡ κύρια ἀνησυχία εἶναι ὅτι ἡ πρόταση αὐτὴ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς σχετικοὺς φορεῖς, νὰ βοηθήσουν τὰ παιδιὰ νὰ  παρακάμψουν τοὺς γονεῖς τους πρὸς  τὴν νομικὰ ἐφαρμογὴ τῶν δικαιωμάτων αὐτοπροσδιορισμοῦ τῶν παιδιῶν, χωρὶς ἐποπτεία γονέα ἢ κηδεμόνα. Τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ ἐνθαρρύνει τὰ παιδιὰ νὰ πιστεύουν ὅτι, τὸ κράτος εἶναι ὁ τελικὸς κριτὴς τοῦ βέλτιστου συμφέροντός τους ἀντὶ νὰ ἔχουν οἱ γονεῖς καὶ οἱ κηδεμόνες λόγο γιὰ τὴν εὐημερία τῶν παιδιῶν τους. Αὐτὸ δημιουργεῖ μία ρήξη μεταξὺ τῶν γονέων καὶ τῶν παιδιῶν.

Οἱ φορεῖςς ποὺ προωθοῦν, καὶ ὑποστηρίζουν, τέτοια ἰδανικά, ὄχι μόνο θέλουν νὰ διδάξουν στὰ παιδιὰ ὅτι οἱ γονεῖς δὲν θέλουν τὸ συμφέρον τους κατὰ βάθος ἀλλά, ὅτι, τὸ κράτος εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀρχὴ καὶ ὄχι ἐκεῖνοι ποὺ παρέχουν καὶ φροντίζουν γιὰ αὐτά, μέσα στὸ σπίτι τους.

Ἀλλά, γιατί νὰ προωθήσουμε τὴν αὐτονομία τῶν παιδιῶν μὲ τὸ πρόσχημα τῶν δικαιωμάτων αὐτοπροσδριορισμοῦ ; 

Πρῶτον, αὐτὸ θὰ ἦταν μιὰ σημαντικὴ πηγὴ χρημάτων γιὰ ἐκείνους ποὺ παρέχουν τέτοιες «ὑπηρεσίες» ὅπως ἡ ἄμβλωση, ἡ πλαστικὴ χειρουργική, καὶ οἱ θεραπεῖες ὁρμονῶν.

Δεύτερον, αὐτὸ θὰ ἄνοιγε τὴν πόρτα γιὰ τὴν συζήτηση, καὶ στὴν συνέχεια τὴν υἱοθέτηση, τῶν ἀπολύτων δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν, ὅπως τὸ δικαίωμα ψήφου, τὸ συναινετικὸ σὲξ γιὰ ἀνηλίκους καί, συνεπῶς, τὴν περαιτέρω ψυχική, σωματικὴ καὶ συναισθηματικὴ ἐκμετάλλευση τῶν παιδιῶν σὲ παγκόσμια κλίμακα.

Ὅταν τὸ κράτος ζητεῖ τὴν μείωση τῆς ἡλικίας ψήφου μαζὶ μὲ τοὺς φορεῖς ποὺ προωθοῦν ὑλικὸ ὅπως ἡ ἐκπαίδευση ὁλοκληρωμένης σεξουαλικότητας, αὐξάνεται ἡ δυνατότητα τοῦ νὰ ἐπεκτείνει τὶς δικές του προγραμματικὲς διατάξεις καὶ μὲ  ἄλλες προτάσεις / ἀποφάσεις. 

Τὰ παιδιὰ εἶναι εὔκολα στὴν χειραγώγηση καὶ ἐνῶ τὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων πιστεύει εἰλικρινὰ ὅτι, τὰ παιδιά, ἔχουν τὴν ψυχικὴ ἰκανότητα / ὡριμότητα νὰ ἀποφασίσουν γιὰ μείζονες παρεμβατικὲς χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις ἀλλαγῆς τῆς ζωῆς τους, τὰ παιδιὰ δὲν τὴν διαθέτουν. 

Οἱ ἐγκέφαλοι τῶν παιδιῶν δὲν ἔχουν ἀναπτυχθεῖ πλήρως, ἡ διαφοροποίηση μεταξὺ ἀνηλίκων καὶ ἐνηλίκων δὲν εἶναι αὐθαίρετη.

Οἱ εἰδικοὶ εἰσηγητὲς τοῦ ΟΗΕ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἀνεξάρτητοι ἐμπειρογνώμονες ποὺ διορίζονται ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ νὰ ἐξετάζουν καὶ νὰ ὑποβάλλουν ἐκθέσεις σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση μιᾶς χώρας ἢ ἕνα συγκεκριμένο θέμα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Οἱ θέσεις αὐτὲς εἶναι τιμητικὲς καὶ οἱ ἐμπειρογνώμονες δὲν εἶναι προσωπικὸ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν οὔτε πληρώνονται γιὰ τὸ ἔργο τους.

Μία ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ εἰδικοῦ εἰσηγητὴ γιὰ τὸ δικαίωμα στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ εἶναι ἡ ἀκόλουθη: Νὰ ἐντοπίσει πιθανὰ ἐμπόδια στὴν προώθηση καὶ τὴν προστασία τοῦ δικαιώματος στὴν ἰδιωτικὴ ζωή, νὰ ἐντοπίσει, νὰ ἀνταλλάξει καὶ νὰ προωθήσει ἀρχὲς καὶ βέλτιστες πρακτικὲς σὲ ἐθνικό, περιφερειακὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο, καὶ νὰ ὑποβάλει σχετικὲς προτάσεις καὶ συστάσεις στὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξὺ ἄλλων, ἐν ὄψει συγκεκριμένων προκλήσεων ποὺ ἀνακύπτουν στὴν ψηφιακὴ ἐποχή.

Ἡ Sharon Slater εἶναι ἡ Πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Παρατηρητηρίου Οἰκογενείας καὶ ἔχει ἕναν συμβουλευτικὸ ρόλο στὸν ΟΗΕ. Δήλωσε, “Αὐτὴ ἡ εἰσήγηση τοῦ Παρατηρητηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὸν ἐμπειρογνώμονα τοῦ ΟΗΕ σχετικὰ μὲ τὸ “δικαίωμα τῶν παιδιῶν στὴν ἰδιωτικὴ ζωὴ” ἦταν ἀναμενόμενη. 

«Προωθεῖ τὴν νομιμοποίηση τῆς ἄμβλωσης, τὰ αὐτόνομα σεξουαλικὰ δικαιώματα γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 10, τὴν ἐπιβλαβὴ ὁλοκληρωμένη ἐκπαίδευση σεξουαλικότητας, καί, ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικότητας, προωθεῖ τὴν παραβίαση τῶν ἰδιωτικῶν χώρων προορισμένων γιὰ τὶς γυναῖκες, ὅπως τὶς τουαλέτες καὶ τὰ ντούς, ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ἀντίθετου φύλου»

Ἡ Slater συνέχισε: “Ἦταν ἐπίσης ἀναμενόμενο ὅτι γιὰ νὰ ἐρμηνευθοῦν αὐτὰ καὶ ἄλλα ἐπιβλαβῆ πράγματα ὡς «δικαιώματα», ἡ ὑποβολὴ τῆς πρότασης νὰ κάνει μνεία σὲ μὴ δεσμευτικὲς διακηρύξεις πέραν τῆς ἁρμοδιότητας τοῦ σώματος τῆς συνθήκης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, δηλώσεις οἱ ὁποῖες, δὲν ἔχουν κανένα νομικὸ βάρος. 

Ἐπομένως, οἱ ἰσχυρισμοὶ τῆς ἔκθεσης / πρότασης θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρηθοῦν γελοῖοι, ἀλλὰ δυστυχῶς, δὲν εἶναι ἔτσι. Διότι ὁ ἐμπειρογνώμονας τῶν “Ἡνωμένων Ἐθνών θὰ τὰ μελετήσει ὡς μέρος τῶν εἰσηγήσεων τῆς” παρέλασης” ἐμπειρογνωμόνων τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, οἱ ὁποῖοι κάνοντας κατάχρηση τῶν ἐντολῶν ποὺ ἔχουν λάβει, προωθοῦν ἐπιβλαβεῖς λίστες διατάξεων σεξουαλικῶν θεμάτων τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καμμία βάση στὸ διεθνὲς δίκαιο γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

“Γιὰ παράδειγμα ἔχετε τὸν ἐμπειρογνώμονα τοῦ ΟΗΕ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπιφορτισμένος μὲ τὴν προώθηση τῶν δικαιωμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, νὰ προωθεῖ ἀντιθέτως, τὴν ἄμβλωση,  τὶς θρησκευτικὲς διακρίσεις καὶ πολλὰ ἄλλα στὴν πιὸ πρόσφατη ἔκθεσή του, καὶ στὴν συνέχεια, ὁ προσφάτως διορισμένος ἐμπειρογνώμονας τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ὑγεία, νὰ ὑποστηρίζει ἀνοιχτὰ τὴν νομιμοποίηση τῆς πορνείας, μεταξὺ ἄλλων. Δὲν μπορεῖ κανείς, οὔτε κἄν νὰ τὰ φανταστεῖ αὐτά.”

“Τὰ Σεξουαλικὰ Δικαιώματα” εἶναι ὁ δούρειος ἵππος τοῦ κινήματος γιὰ τὴν σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση τῆς κοινωνίας καὶ δὲν εἶναι πλέον οἱ ἀναφορές τους μόνο γιὰ τὴν “ἀπελευθέρωση” τῶν γυναικῶν ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τῆς πατριαρχίας ἢ τὴν “ἀπελευθέρωση” τῶν ἀνδρῶν ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς ἀρρενωπότητας τους. 

Ἀντ’ αὐτοῦ, ἐπαναχρησιμοποιοῦνται οἱ διακηρύξεις τους γιὰ νὰ ἐπεκτείνουν τὰ ἴδια δικαιώματα ποὺ κατέχουν οἱ ἐνήλικες καὶ στὰ παιδιά μας, τὶς περισσότερες φορές,μέσῳ τῶν σχολείων τους.

Εὐτυχῶς, κάθε φορὰ ποὺ οἱ φιλελεύθερες χῶρες προτείνουν “σεξουαλικὰ δικαιώματα” κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ ΟΗΕ, ἀπορρίπτονται κατηγορηματικά, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πῶς οἱ ἀριστεροὶ τὰ συγκαλύπτουν μὲ ὁρολογίες ὅπως ( “σεξουαλικὴ καὶ ἀναπαραγωγικὴ ὑγεία καὶ δικαιώματα”).

 Εἶναι σημαντικὸ νὰ σημειωθεῖ ὅτι δὲν ὑπῆρξε ποτὲ διεθνῆς συναίνεση σχετικὰ μὲ τὸν ὁρισμὸ τῶν “σεξουαλικῶν δικαιωμάτων” καὶ κάθε φορὰ ποὺ ἕνα κράτος-μέλος ἀπαιτεῖ ἕναν ὁρισμὸ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν διαπραγματεύσεων τῶν “Ἡνωμένων Ἐθνών, ἡ μόνη ἀπάντηση ποὺ δίνεται εἶναι, ὅτι δὲν ὑπάρχει ὁρισμός.

Μιὰ κοινὴ ἀριστερὴ τακτική, εἶναι : “ἄν τὸ ἐπαναλάβετε, ἄν τὸ πεῖτε πιὸ δυνατά,ἄν αὐτὸ εἶναι τὸ κεντρικὸ σημεῖο τῆς ὁμιλίας σας, οἱ ἄνθρωποι θὰ τὸ πιστέψουν ἀπόλυτα”,ἐφαρμόζεται τακτικὰ στὸν ΟΗΕ, τόσο στὶς διαπραγματεύσεις ὅσο καὶ σὲ δημοσιεύσεις τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΟΗΕ. Ἀλλά, ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς στὸν ΟΗΕ γνωρίζουν τὰ πράγματα καλύτερα, καταλαβαίνουν ἐπίσης ὅτι ὅταν ῥιζοσπαστικὰ ἄτομα καὶ ὀργανώσεις ἀποτυγχάνουν στὴν ἐφαρμογὴ μιᾶς ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις τους, προσπαθοῦν πάντα νὰ βροῦν ἕναν ἄλλο τρόπο νὰ  προωθήσουν τὶς θέσεις /προτάσεις τους. 

Ὅταν τὰ ἀριστερὰ κράτη-μέλη τοῦ ΟΗΕ ἀποτυγχάνουν νὰ ἐντάξουν τὶς θέσεις τους στὰ ἔγγραφα τοῦ ΟΗΕ, οἱ σύμμαχοί τους στὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν,εὐχαρίστως παρεμβαίνουν γιὰ νὰ ἀσκήσουν πίεση. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο αὐτὴ ἡ εἰσήγηση ἀπὸ τὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων εἶναι τόσο προβλέψιμη καὶ ἀναμενόμενη. 

Ἄν καὶ τὰ κράτη μέλη τοῦ ΟΗΕ δὲν ἔχουν καταλήξει ποτὲ σὲ συναίνεση σχετικὰ μὲ τὸν ὁρισμὸ τῶν “σεξουαλικῶν δικαιωμάτων”, διάφορες ὑπηρεσίες τοῦ ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων τῶν διαπιστευμένων ΜΚΟ τοῦ ΠΟΥ, τοῦ UNFPA, τῆς UNICEF καὶ τῆς ECOSOC ἔχουν υἱοθετήσει καὶ ἔχουν προωθήσει τὸν δικό τους ὁρισμὸ τῶν “σεξουαλικῶν δικαιωμάτων”. Τέτοιοι ὁρισμοὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι, καθὼς θὰ εἶχαν καταστροφικές, πραγματικὲς συνέπειες στὸν κόσμο, ἐὰν ἐπιτρεπόταν νὰ χρησιμοποιηθοῦν οἱ ὁρισμοὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἔγγραφα τοῦ ΟΗΕ, καθὼς αὐτὲς οἱ προσθῆκες (ὁρισμῶν) θὰ υἱοθετοῦνταν στὴν συνέχεια ἀπὸ πολλὲς κυβερνήσεις ἀνὰ τὸν κόσμο.

  Τὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ ΟΗΕ, ὅπως καὶ πολλοί ἄλλοι ὀργανισμοὶ ποὺ ὑπάρχουν στὸν ΟΗΕ: Προκειμένου νὰ προωθήσουν τὴν ἀτζέντα τους καὶ νὰ παρακάμψουν τὶς διαδικασίες τοῦ ΟΗΕ, ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς τὴν μισὴ ἀλήθεια μέχρι ὁ κόσμος νὰ τὴν υἱοθετήσει ὡς ἀλήθεια, καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὴν ὑποστηρίζει ὡς ἀλήθεια. Βασίζοντας τὶς εἰσηγήσεις του σὲ μὴ δεσμευτικές, ἀναρμόδιες δηλώσεις τοῦ σώματος τῆς συνθήκης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν οἱ ὁποῖες δηλώσεις ἔχουν μηδενικὸ νομικὸ βάρος, τὸ Παρατηρητήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων προσπαθεῖ μὲ ὕπουλους τρόπους  νὰ προωθήσει τὴν ἀτζέντα του γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν, σὲ ὅτι ἀφορᾶ, τὴν σεξουαλικὴ ζωή τους.

 

ΠΗΓΗ