Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΡΩΜΝΙΟΣ»

Τι­μή καί εὐ­γνω­μο­σύ­νη στό χέ­ρι πού μᾶς κρά­τη­σε καί μᾶς κρα­τά­ει!

Για­τί ἐ­μεῖς, ἡ δι­κιά μου γε­νιά, εἴ­μα­στε τό­σο εὐ­γνώ­μο­νες στίς γι­α­γιά­δες μας; Ἐ­γώ, ὅ­ταν ἤ­μουν στήν Ἀ­με­ρι­κή, πή­γαι­να καί σέ κα­μιά χει­ρο­το­νί­α. Κα­θό­μουν ἐ­κεῖ σέ μιά ἀ­κρού­λα καί πε­ρί­με­να νά ἀ­κού­σω ἕ­να μό­νο πρᾶγ­μα. Γι­νό­ταν πρῶ­τα ἡ χει­ρο­το­νί­α καί με­τά ὁ νε­ο­χει­ρο­το­νού­με­νος ἑ­τοι­μα­ζό­ταν νά πά­ει στό ἱ­ε­ρό σάν παπ­πᾶς λό­γου χά­ριν ἤ σάν διά­κος. Τό­τε μί­λα­γε ὁ δε­σπό­της καί τόν νου­θε­τοῦ­σε καί με­τά ἔ­παιρ­νε τόν λό­γο καί ὁ νε­ο­χει­ρο­το­νη­θείς νά πεῖ δυό κου­βέν­τες.

Οἱ προ­βλη­μα­τι­σμοί τῶν νέ­ων καί οἱ ἀ­νη­συ­χί­ες μας στό ἐ­ξω­τε­ρι­κό!

Μέ λέ­νε Χρι­στί­να καί εἶ­μαι 23 ἐ­τῶν. Γεν­νή­θη­κα καί σπού­δα­σα στήν Γερ­μα­νί­α (παι­δι­α­τρι­κή νο­ση­λεύ­τρι­α), ὅ­μως πα­ράλ­λη­λα με­γά­λω­σα καί βί­ω­σα ἀ­πό τό σπί­τι μας -ὅ­πως καί ἀ­πό τήν ἐ­νο­ρί­α μας- τήν πνευ­μα­τι­κή προ­σπά­θει­α στήν ζω­ή μας. Ὁ πνευ­μα­τι­κός μας πα­τέ­ρας ἔ­παι­ξε ἕ­ναν με­γά­λο ρό­λο στήν ζω­ή μας ἐ­δῶ στό ἐ­ξω­τε­ρι­κό. Μά­θα­με νά ἀ­γα­πᾶ­με, νά δο­ξά­ζου­με καί νά λα­τρεύ­ου­με τόν Θε­ό μέ τόν σω­στό τρό­πο. Ἀ­πό τό σπί­τι μας μά­θα­με νά νη­στεύ­ου­με, νά ἐκ­κλη­σι­α­ζό­μα­στε, νά προ­σευ­χό­μα­στε,….

Ἡ ἕ­κτη δη­μι­ουρ­γι­κή ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν Ἁ­γί­α Γρα­φή καί ἡ θε­ω­ρί­α τῆς ἐ­ξε­λί­ξε­ως

Πρό­κει­ται γιά τήν θε­ω­ρί­α τῆς ἐ­ξε­λί­ξε­ως, πού ὁ­πωσ­δή­πο­τε εἶ­ναι μι­ά θε­ω­ρί­α ἡ ὁ­ποί­α ξε­πέ­ρα­σε στήν δι­α­τύ­πω­σή της τά 100 χρό­νι­α, καί ἡ ἀ­πάν­τη­ση πού παίρ­νει βρί­σκε­ται στήν φρά­ση τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς «κα­τά γέ­νος, ὅ­τι δη­λα­δή δέν ἔ­χου­με ἐ­ξέ­λι­ξη, δι­ό­τι ὁ Θε­ός δη­μι­ουρ­γεῖ τά γέ­νη. Αὐ­τή εἶ­ναι ἡ ἀ­πάν­τη­σις.
Νεανικό Περιοδικό «ΡΩΜΝΙΟΣ», Τεύχος 33.

Μόλις κυκλοφορήθηκε τὸ τεῦχος 33 τοῦ νεανικοῦ περιοδικοῦ «ΡωμΝιός»!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους 33  μὲ τίτλο: “Οἱ ἀναμνήσεις μου ἀπὸ τὸν Ὅσιο Παϊσιο”.