Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΩΤΗΤΩΝ

Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκδόθηκε ἡ Ἐγκύκλιος 2626 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997, ἀπευθυνόμενη «Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαόν» μὲ τίτλο «Ἡ Συνθήκη τοῦ Σένγκεν καὶ ὁ νόμος γιὰ τὴν ‘‘Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα’’». Ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ διαβάστηκε σὲ ὅλους τους Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας καὶ δημοσιεύτηκε στὴν ἔκδοση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Πρὸς τὸ Λαό»(τ.21, Ἀπρίλιος 1997).

 

 

Τέκνα ὑμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ. Χάρις ὑμῖν εἴη ἀπὸ Θεοῦ Κυρίου Παντοκράτορος.  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἀφορμὴ ὅσα ἐγράφησαν, ἠκούσθησαν καὶ ἔγιναν πρόσφατα ἐξ αἰτίας τῶν προβληματισμῶν ποὺ προεκάλεσε ἡ Συνθήκη «Σένγκεν» καὶ ἡ ψήφιση τοῦ νόμου «γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα», ἀφοῦ ἐμελέτησε τὸ θέμα, ὑπακούουσα εἰς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ», ἀπευθυνόμενη στὰ πιστά της τέκνα, ἐπισημαίνει τὰ ἑξῆς:

Ἀποδίδουσα «τὰ τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι» ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ μαζί της κάθε σώφρων Χριστιανὸς ἀναγνωρίζει ὅτι τὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας, ποὺ στοχεύουν στὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ μας στὴν ἐπίγεια ζωή του, ρυθμίζονται ἀπὸ τὴν κρατικὴ πολιτικὴ ἡγεσία, ποὺ εἶναι ὑπόλογη ἐνώπιον τοῦ λαοῦ καὶ ἔχει χρέος νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὶς ἐλευθερίες του, τὰ δικαιώματά του καὶ τὴν πρόοδό του.

Παράλληλα ὅμως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀλλὰ καὶ μαζί της κάθε Ἕλληνας πολίτης ἔχει, κατὰ τὸ Σύνταγμα, δικαίωμα νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν συνταγματικὰ κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τοῦ ἀτόμου καὶ τοῦ συνόλου. Ἔτσι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ ὁποιεσδήποτε διατυπώσεις ἐπάνω σὲ θέμα ἄγνωστο μέχρι τώρα (ὅπως τὸ λεγόμενο «ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα») δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ καλύπτουν ὅλες τὶς ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ ζητήματος, κάνει ἔκκληση στὴν Κυβέρνηση καὶ γενικὰ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας μας, νὰ λάβει -μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἁρμοδιότητας καὶ τῆς εὐθύνης της- ὑπόψιν της τὰ ὁποιαδήποτε σχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ σχόλια. Καὶ στὴν συνέχεια νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν καλύτερη προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ «ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα» μὲ τὶς νομοθετημένες συνταγματικὲς διαδικασίες καὶ νὰ ἐπιφέρει τὶς ἀπαιτούμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις στὸν ψηφισθέντα νόμο.

 

Τὸ θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ σφραγίσματος .

Ἀκόμη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θέλει νὰ ἐπισημάνει ὅτι ,μὲ ἀφορμὴ τὴ Συνθήκη Σένγκεν καὶ τὸ σχετικὸ νόμο, ἦλθε καὶ πάλι στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ σφραγίσματός του, γιὰ τὰ ὁποῖα μᾶς ὁμιλεῖ τὸ Ἱερὸ Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐπάνω στὸ θέμα αὐτό, ἐπειδὴ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴ Χριστιανικὴ πίστη καὶ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δικαιοῦται νὰ διακηρύξει πρὸς κάθε κατεύθυνση τὶς ἀπόψεις της, ἀποδίδοντας «τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ».

Ἔτσι ,λοιπόν, μὲ λύπη παρατηροῦμε ὅτι ἡ πρόοδος τοῦ πολιτισμοῦ στὸν τομέα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐφαρμογῶν συνδέθηκε, ὡς μὴ ὤφειλε, μὲ τὸν ἀριθμὸ 666, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς κύριος κωδικὸς ἀριθμὸς στὴ σχετικὴ τεχνολογία. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀναφέρεται σαφῶς στὸ Ἱερὸ Βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως  ὅτι εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Γιὰ τὴ σημασία τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ ἔχουν γραφεῖ καὶ ἀκουσθεῖ πολλὲς ἀπόψεις.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέχεται ὅτι ἡ Σφραγὶδα τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι κάποιο ἐξωτερικὸ σύμβολο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς ἀνθρώπους μὲ βία καὶ  τυραννία, ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ μὲ τὰ Ἱερὰ Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος ἁγιάζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει «υἱὸ Θεοῦ», καὶ γι’ αὐτὸ τὰ Μυστήρια αὐτά, καὶ ἰδίως τὸ Χρίσμα, ὀνομάζεται «σφραγὶς τοῦ Χριστοῦ». «Μία σφραγὶς ἀληθῶς, ἡ τοῦ Πνεύματος ἔλλαμψις», λέγει ἐπιγραμματικὰ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος ὁ Θεολόγος. Καὶ τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ τὴν ἔχει καὶ τὴ διατηρεῖ ὅποιος ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἦλθε στὸν κόσμο «ἐν σαρκί» καὶ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ τὴ σωτηρία μας. Καὶ οὐδενὸς εἴδους σφράγισμα, ποὺ ἐπιβάλλεται μὲ βία καὶ τυραννικὰ, δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ καταστήσει ἀνενεργὸ τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ.

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἡ σφραγίδα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ ἡ Ἀποκάλυψη, δὲν εἶναι ἕνα ἐξωτερικὸ σύμβολο, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ μὲ τὴ βία, παρὰ τὴ θέληση καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ ἀτόμου, ἀλλὰ ἡ ἑκουσία ἀποκοπὴ του ἀπ’ τὴ ζωὴ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μὲ τὴν ἑκούσια ἄρνηση τῆς πίστεως ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτὴρ τοῦ κόσμου. Ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἔχουν γραφεῖ σπουδαῖες μελέτες ἀπὸ ἁγίους κληρικοὺς καὶ σοφοὺς θεολόγους καθηγητές.

 

Ὁ ἀριθμὸς 666

 

Ὅμως ὁ ἀριθμὸς 666, ἀπὸ τὴν ἀναφορά του στὴν Ἀποκάλυψη, εἶναι καθιερωμένος ὡς ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου. Καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ἠθελημένη καὶ συστηματικὴ εἰσαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ στὴ ζωή του καὶ ἐν προκειμένῳ στὴ ζωὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι σχεδὸν στὸ σύνολό του Χριστιανικὸ καὶ Ὀρθόδοξο, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πόσο βιώνει τὴν πίστη του συνειδητὰ τὸ κάθε ἄτομο. Βεβαίως εἶναι δυνατὸν καὶ ὁ ἀριθμὸς 666  νὰ εἶναι ἕνας χωρὶς καμμία πνευματικὴ σημασία ἀριθμός, ὅπως ὅταν ἀπαντᾶται στὴν ἀρίθμηση τῶν σελίδων ἑνὸς πολυσέλιδου βιβλίου ἢ στὸν αὔξοντα ἀριθμὸ μητρώου. Ὅμως μᾶς φαίνεται καὶ παράδοξο καὶ ἀντιφατικό, ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἡ Χώρα μας νὰ ἔχει καύχημά της τὴ σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ, τὴν πίστη στὸ Χριστὸ καὶ στὴν Ἁγία Τριάδα, στὸ προσκυνητὸ Ὄνομα τῆς Ὁποίας ἔχει ψηφισθεῖ καὶ ἀφιερωθεῖ τὸ Σύνταγμά της, καὶ τὸν Τίμιο Σταυρὸ ποὺ κυριολεκτικὰ στολίζει τὴ σημαία μας, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ δεχόμαστε ὡς κράτος καὶ ὡς κοινωνία καταστάσεις καὶ νὰ ψηφίζομε νόμους (γιὰ ὁποιοδήποτε θέμα καὶ πολὺ περισσότερο γιὰ θέμα ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ ἄτομο, τὴν πίστη του στὸ Χριστὸ καὶ τὴ συνείδησή του), στοὺς ὁποίους νὰ παρεισφρέουν πρακτικὲς ποὺ προϋποθέτουν τὴ συμμόρφωση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας σὲ ἠλεκτρονικὸ σύστημα, τοῦ ὁποίου βασικὸ στοιχεῖο θὰ εἶναι ὁ κωδικὸς ἀριθμὸς 666. Δὲ συνιστᾶ αὐτὸ καταφρόνηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ; Δὲν ἀποτελεῖ πρόκληση καὶ σκάνδαλο γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ λαό μας;

Προβλέπουμε ὅτι οἱ ἀντιδράσεις γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ εἶναι πολλές. Καὶ δυστυχῶς θὰ κατευθύνονται ἀπὸ κύκλους ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Ἐκκλησίας.

Γι’ αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπευθύνεται στὴν Κυβέρνηση καὶ στὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Χώρας μας καὶ συνιστᾶ ἐγκαίρως: Νὰ μὴ γίνει δεκτὸς ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ὁ ἀριθμὸς 666. Νὰ γίνουν σεβαστὲς καὶ νὰ τηρηθοῦν στὸ σημεῖο αὐτὸ οἱ κατ’ ἐπανάληψη καὶ ἀπὸ πολλοὺς ὑπεύθυνους παράγοντες τῶν κατὰ καιροὺς Κυβερνήσεών μας ἐπίσημες διαβεβαιώσεις.

Νὰ γίνει παρέμβαση στὴν ἡγεσία τῶν Χωρῶν- Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ- ἔστω καὶ ἂν μερικὲς ἔχουν κηρυχθεῖ κράτη «λαϊκά»- ὅμως εἶναι χῶρες χριστιανικὲς μὲ χριστιανικὸ πολιτισμό, καὶ νὰ ζητηθεῖ ἐπίσημα νὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἀριθμὸς 666 στὸ κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ ἕναν ὁποιονδήποτε ἄλλον ἀριθμό. Μέσα στὴν τόση πρόοδο τῆς ἠλεκτρονικῆς ἄραγε δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀντικατάσταση ἑνὸς κωδικοῦ ἀριθμοῦ;

Γιὰ κανένα λόγο νὰ μὴν ἐφαρμοσθεῖ ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τὸ 666 στὸ νέο σύστημα ταυτοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ τὸ θρήσκευμα νὰ συμπεριλαμβάνεται ὑποχρεωτικὰ στὰ ἀναγραφόμενα στοιχεῖα τῶν νέων τύπου ταυτοτήτων.

Ἡ παρὰ ταῦτα τυχὸν ἐμμονὴ στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου δὲ θὰ τρέφει εὔλογα τὴν ὑποψία ὅτι ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ δὲν εἶναι τυχαῖα καὶ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴ χρήση του κρύπτεται κάτι ὕποπτο; Δοξάζομε τὸ Θεὸ γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ  καὶ γιὰ ὅλες τὶς δωρεὲς Του στὸν Ὀρθόδοξο Λαό μας.

Δοξάζομε τὸ Θεὸ, διότι ἡ Χώρα μας κυβερνᾶται δημοκρατικὰ καὶ οἱ ἐλευθερίες καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ κάθε ἀτόμου προστατεύονται καὶ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας μας καὶ ἀπὸ τὶς Διεθνεῖς Συμβάσεις τόσο πολύ, ὥστε νὰ περιφρουροῦνται καὶ νὰ θεωροῦνται ἀπαραβίαστα ἀκόμη καὶ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα ὀλιγάριθμων «ἀντιρρησιῶν συνειδήσεως», ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ ἔρχονται σὲ καταφανῆ ἀντίθεση μὲ τὸ συμφέρον τοῦ συνόλου.

Ἐκφράζομε τὴν πεποίθηση  ὅτι ὁ λαός μας θὰ δεχθεῖ εὐμενῶς τὸ πνευματικὸ μήνυμα καὶ ὅτι ἡ ὑπεύθυνη πολιτικὴ ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ κάνει ὅτι καλύτερο, γιὰ νὰ μὴ χρειασθεῖ νὰ μεταβληθεῖ ἕνα τμῆμα τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας-ἂν μὴ ὁλόκληρος- σὲ «ἀντιρρησίες συνειδήσεως».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν καὶ ἐν ὄψει τῶν ἡμερῶν τοῦ Σωτήριου Πάθους καὶ τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εὐχόμεθα εἰς πάντα τὸν εὐσεβῆ ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαὸ εὐφρόσυνο τὸ ἐγγίζον Ἅγιον Πάσχα, ἐπιδαψιλεύομεν δὲ εἰς αὐτὸν τὴν πατρικὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ ἔλεος.

Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ,

Πρόεδρος

Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ        

Ὁ Κορίνθου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καὶ Μήλου

ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου

ΤΙΤΟΣ

Ὁ Ἰωαννίνων ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Ὁ Γρεβενῶν ΣΕΡΓΙΟΣ

Ὁ Χίου, Ψαρρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ὁ Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ὁ Ἱερισσού, Ἁγίου Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

Ὁ Νικαίας ΑΛΕΞΙΟΣ

Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

Ὁ Διαυλείας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ