ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΞΗ (11 ΚΑΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997)

«Γιὰ τὴν Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν καὶ τὴν κύρωση καὶ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς Συμφωνίας Σένγκεν».

Μὲ τὴ δήλωση ὅτι « Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία  ἀνέκαθεν πρωτοπόρησε στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνουςγιὰ τὴν ἐλευθερία» καὶ εὐθαρσῶς διασαλπίζουσες «τὴν πλήρη καὶ σαφῆ ἀντίθεσή τους στὴνψήφιση τοῦ νομοσχεδίου», οἱ Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὅρους συνελθοῦσες σὲ Κοινὴ Σύναξη (11καὶ 24 Φεβρουαρίου 1997) ἐξέδωσαν ἀνακοίνωση «Γιὰ τὴν Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴνἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρατὸ Εὐρωπαϊκὸ Σύστημα ΠληροφοριῶνΣένγκεν καὶ τὴν κύρωση καὶ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς Συμφωνίας Σένγκεν».

Ἡ Ἱερὰ Κοινότητητα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἔχοντας πληροφορηθεῖ ὅτι ἐπίκειται ἡ ψήφιση ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου «γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα», μὲ ἑπόμενο βῆμα τὴν κύρωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνθήκης τοῦ Σένγκεν, θεωρεῖ χρέος της νὰ ἐπισημάνει τὰ κάτωθι: Ἐπαινοῦμε κατ’ ἀρχὰς τὴν προσπάθεια τῆς πολιτείας νὰ ἐκσυχρονιστεῖ ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία καὶ νὰ τεθοῦν κανόνες καὶ ὅρια στὴν «ἐν πολλοῖς» ἀνεξέλεγκτη μέχρι σήμερα διείσδυση τῆς πληροφορικῆς στὴ ζωή μας. Πληροφορούμαστε ,ὅμως, παραλλήλως καὶ τὰ ἑξῆς: Μὲ τὶς τεράστιες δυνατότητες τῆς σημερινῆς τεχνολογίας στὴν πράξη, κανένας νόμος καὶ καμμία διαδικασία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἐλέγξει τὴ συλλογή, ἐπεξεργασία καὶ διακίνηση τῶν σχεδόν «ἄυλων» αὐτῶν ἠλεκτρονικῶν πληροφοριῶν.

Ἡ ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου «γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα» ἔχει τεθεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴν κύρωση ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Σένγκεν, στὴν ὁποία ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει προσχωρήσει μὲ συμφωνία στὶς 6 Νοεμβρίου 1992. Ἡ σύμβαση αὐτὴ, μεταξὺ ἄλλων,  καταργεῖ τοὺς ἐλέγχους στὰ σύνορα καὶ ἀντὶ αὐτῶν θεσμοθετεῖ τὸ λεγόμενο Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν (Σ.Π.Σ.), μὲ σκοπὸ τὴν πάταξη τοῦ ἐγκλήματος μέσα στὰ ὅρια τοῦ ἑνιαίου πιά, ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους. Τὸ Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν θεσμοθετεῖ τὴ δημιουργία καὶ τὴ διασυνοριακὴ σύνδεση ἠλεκτρονικῶν ἀρχείων μὲ προσωπικὰ δεδομένα πολιτῶν, ποὺ εἴτε παρέβησαν τὸν νόμο εἴτε εἶναι πιθανὸ νὰ τὸν παραβοῦν.

Ἔχει γίνει πολὺς λόγος γιὰ τὸ δημοκρατικὸ ἔλλειμμα αὐτῆς τῆς Σύμβασης, ἐνῶ ἔχουν ἐκφραστεῖ σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις καὶ ἀπὸ νομικὰ σώματα, ὅπως τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο καὶ τὸ Ὀλλανδικὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Συγκεκριμένα μὲ τὴ Σύμβαση καὶ τὸ Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν διευκολύνεται ἡ παραβίαση τοῦ προσωπικοῦ ἀπορρήτου καὶ πλήττεται οὐσιαστικὰ τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας τοῦ πολίτη. Ἐπίσης, δίνεται ἡ δυνατότητα στοὺς οἰκονομικὰ ἰσχυροὺς ποὺ θὰ ἔχουν πιὰ νόμιμη πρόσβαση στὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν ἐργαζομένων νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως. Ἡ βασισμένη σὲ προσωπικὲς πληροφορίες διαφήμιση  μπορεῖ νὰ πάρει τυραννικὲς διαστάσεις.Ἐξάλλου γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ δὲν ἔχει χερσαία σύνορα μὲ καμμία χώρα -μέλος τῆς Ε.Ε., τὰ ἐθνικὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴ Σύμβαση αὐτὴ εἶναι μηδαμινά.

Ἀντίθετα εἶναι εὐνόητοι οἱ κίνδυνοι ἀπὸ διατάξεις, ὅπως ἡ διασυνοριακὴ καταδίωξη ἐγκληματιῶν καὶ παρακολούθηση ὑπόπτων, ἐὰν ληφθοῦν ὑπόψιν καὶ τὰ ἐντελῶς διαφορετικὰ συμφέροντα τῶν ἑταίρων μας στὸ θέμα τῶν σχέσεων μὲ τὰ γειτονικά μας κράτη. Σημειοῦται ὅτι ἡ Βρετανία καὶ ἡ Ἰρλανδία γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ἐπέλεξαν νὰ μὴ μετάσχουν στὴ Σύμβαση.

Καὶ ἀπὸ καθαρὰ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἄποψη ὑπάρχουν σοβαρὲς ἀνησυχίες καὶ ἐπιφυλάξεις γιὰ ἐνδεχόμενη καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ προσβολὴ τοῦ χριστιανικοῦ αἰσθήματος, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καὶ μὲ τὴν σχεδὸν ἄνευ ἀντιστάσεως ἐπιβολὴ στὴ χώρα μας τῆς λεγόμενης Παγκόσμιας Κωδικοποίησης Προϊόντων (U.P.C.) μὲ τὸ γνωστὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως : 666 . Κατὰ μία σοβαρὴ ἄποψη δὲν εἶναι καθόλου φαντασίωση ὁ ἐνδεχόμενος κίνδυνος ἕνα τέτοιο εὐρωπαϊκὸ καὶ κατόπιν παγκόσμιο σύστημα πληροφοριῶν, ὅπως τὸ  Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν, νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς δυνάμεις μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κατόπιν πνευματικῆς δικτατορίας, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται καὶ στὸ δέκατο τρίτο κεφάλαιο  τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀντίθετα μᾶλλον, ἡ σημερινὴ πρόοδος τῆς τεχνολογίας καὶ πληροφορικῆς καὶ ἡ διεθνὴς προώθηση τέτοιων συστημάτων πληροφοριῶν εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνουν κατανοητὴ καὶ πραγματοποιήσιμη τὴν ὄντως ἐφιαλτικὴ αὐτὴ περιγραφὴ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη.

Ἐὰν οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες καὶ ἐπιφυλάξεις εἶναι ἀκριβεῖς, δηλώνουμε τὴν πλήρη καὶ σαφῆ ἀντίθεσή μας στὴν ψήφιση τοῦ νέου νομοσχεδίου. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μεριμνᾶ φιλανθρώπως γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου του, χωρὶς τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατο νὰ «ἐκκλησιοποιηθεῖ» καὶ νὰ σωθεῖ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀνέκαθεν πρωτοπόρησε στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἐλευθερία. Εἰδικότερα μάλιστα ὁ Ἁγιορείτικος Μοναχισμός, ὡς πνευματικὴ ἐμπροσθοφυλακὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τοῦ Γένους, εἶναι ἀναγκασμένος νὰ διαμηνύσει τὴ ζωηρὴ ἀνησυχία του γιὰ τὸν ἁπτὸ πλέον κίνδυνο ἑνὸς θεσμοθετημένου καὶ γενικοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος μὲ ὅλες τὶς προαναφερθεῖσες ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὴ θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὴν «ἐν Χριστῷ» σωτηρία του.

Τὸ νομοσχέδιο «γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα», στὴν πράξη φαίνεται δυστυχῶς πὼς νομιμοποιεῖ τὴν ἠλεκτρονικὴ συλλογή, ἐπεξεργασία καὶ διακίνηση τῶν προσωπικῶν πληροφοριῶν, ἐνῶ ,σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν, ἡ «προστασία», ποὺ κατ’ ὄνομα εἰσάγει γιὰ τὸν πολίτη, ἀποδεικνύεται, μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα τῆς πατρίδας μας, ἁπλῶς θεωρητική. Ἡ ἐνδεχόμενη ὑπερψήφισή του ἀπὸ τὴ Βουλὴ θὰ ἀποτελέσει τὸ τελευταῖο σκαλοπάτι γιὰ τὴν κύρωση τῆς Σύμβασης τοῦ Σένγκεν καὶ τὴν ὁριστικὴ ἴσως ἀπώλεια τοῦ προσωπικοῦ ἀπορρήτου καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας μας.

Γι’ αὐτὸ καλοῦμε ὅλους τοὺς ὑπευθύνους νὰ ἐπανεξετάσουν μὲ προσοχὴ τὸ ζήτημα μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα καὶ παρακαλοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀποσύρει -τουλάχιστον ἐπὶ τοῦ παρόντος- τὸ νομοσχέδιο ἀπὸ τὴ Βουλή.

 

 

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι

Τῶν Εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοῦ Ἄθω.