ΤΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Προεορτάσωμεν λαοί, Χριστοῦ τὰ Γενέθλια…Προεόρτιον ἰδιόμελον εἰς τὸν Ἐσπερινὸν τῆς κ΄ Δεκεμβρίου. Ἦχος α΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Αἱ ἀγγελικαί…Προεόρτιον Προσόμοιον τῶν αἴνων τῆς κ΄ Δεκεμβρίου. Ἦχος πλ.β΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Ἐγγίζει ὁ Χριστός…Δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς κ΄ Δεκεμβρίου. Ἦχος πλ.β΄

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Χριστὸς ἐν πόλει…Προεόρτιαι Ἰαμβικαὶ Καταβασίαι. Ἦχος α΄. Τὸ πάρον μέλος ὑπὸ Π.Μπερεκέτου

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»

Ἆρον σοῦ τὴν φωνὴν ἀληθῶς…Δεῦρο ὁ ἐν πυρίνῳ ποτέ…Προσόμοια τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Ἦχος πλ.α΄

Ψάλλουν πατέρες τῆς Ι.Μονῆς Βατοπαιδίου