Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Β΄ Λουκά) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Ιεροθέου Ιερομονάχου, Ήχος πλ. Β΄- Εκλογή στίχων από την Αργή Δοξολογία σε μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος πλ. Β΄

Δογματικόν Θεοτοκίον πλ. Β΄ ”Τίς μή μακαρίσει σε”, μέλος Ιεροθέου Ιερομονάχου – Ψάλλει το Βυζαντινό Μουσικό σύνολο «Δοξολογία» υπό του π. Χερουβείμ.

Εκλογή στίχων από την Αργή Δοξολογία σε μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνού, Ήχος πλ. Β΄ – Ψάλλει η Βυζαντινή Χορωδία Αγρινίου.