Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου, Των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου) Αργή Δοξολογία, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος πλ. Α΄ Πεντάφωνος – Πλούσιοι επτώχευσαν, μέλος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ήχος πλ. Α΄