Ι.Μ Βατοπαιδίου: Ιδιόμελον Α΄ Ώρας «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου», μέλος Ρωμανού Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄- Στιχηρά Ιδιόμελα Μεγάλου Εσπερινού Χριστουγέννων, Ήχος Β΄

Ιδιόμελον Α’ Ώρας «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου», μέλος Ρωμανού Βατοπαιδινού, Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Στιχηρά Ιδιόμελα Μεγάλου Εσπερινού Χριστουγέννων, «Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω…», «Τί Σοι προσενέγκωμεν Χριστέ…» Ήχος Β΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.