Χορωδία Σχολείου Ψαλτικής: Έδωκας κληρονομίαν, Μέγα Προκείμενον του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Ήχος πλ. Δ΄)

“Έδωκας κληρονομίαν”, Μέγα Προκείμενον του Δ΄ Κατανυκτικού Εσπερινού (Γ΄ Κυριακή των Νηστειών), Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλει η χορωδία των μαθητών του Σχολείου Ψαλτικής.