Απόδοσις του Πάσχα: Χριστός Ανέστη, Ήχος πλ. Α΄- Α΄Ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας της Αναστάσεως, Ήχος Α΄