Ανατομία Οικογενειακών Θεμάτων

Εξώφυλλο-Ανατομίας

Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» προσφέρει τὸ παρὸν βιβλίο «Ἀνατομία Οἰκογενειακῶν θεμάτων»
ἀπὸ τὴν σειρὰ μὲ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ» ὡς βοήθημα στοὺς νέους τῆς ἐποχῆς μας,
οἱ ὁποῖοι παρὰ τὶς ὑπάρχουσες δυσκολίες (ἀνεργία, ὑποτίμηση τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ, ἔλλειψη προτύπων κτλ)
εἶναι δυνατὸν νὰ ξεπεράσουν, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ,
ὅλες τὶς δυσκολίες καὶ νὰ δημιουργήσουν μιὰ καλὴ καὶ εὐλογημένη οἰκογένεια.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 2310552207
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

 

 

   Ἡ σειρὰ βιβλίων γιὰ νέους «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ».

 

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἐπειδὴ θέλει νὰ βοηθήση τὰ παιδιά μας νὰ παραμείνουν στὶς ἀξίες μας, νὰ βροῦν νόημα καὶ ὅραμα στὴ ζωή τους, γιὰ νὰ ἀποφύγουν λάθη καὶ ταλαιπωρίες, ἐγκαινιάζει μία σειρὰ βιβλίων γιὰ νέους μὲ τὸν γενικὸ τίτλο: «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ». Οἱ πολύτιμες αὐτὲς ἐκδόσεις κρατᾶνε στὶς σελίδες τους σημαντικά, πνευματικὰ καὶ ὠφέλιμα θέματα, πρόσωπα ποὺ μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν φωτεινὰ πρότυπα καὶ ἔμπνευση γιὰ τοὺς νέους, καὶ ἄλλη σύγχρονη, διαφωτιστικὴ καὶ κατατοπιστικὴ θεματολογία ποὺ τοὺς ἀφορά.

   Ὁ τίτλος «ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ» συμπεριλαμβάνει καὶ καλύπτει ὅλα τὰ  θέματα τῆς πρὸς ἔκδοση σειρᾶς, ὅλες τὶς πτυχὲς τῶν ἐνδιαφερόντων τῶν νέων, διότι αὐτὴ προσπαθεῖ νὰ ποτίση καὶ νὰ θρέψη τοὺς ἀναγνῶστες τῶν βιβλίων μὲ τὰ γνωστὰ νάματα καὶ νὰ θεραπεύση λάθη, παρεκτροπὲς καὶ πλάνες, στὶς ὁποῖες πέφτουν πολλοὶ νέοι χωρὶς νὰ γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν ἀσφαλῆ καὶ ἀληθινὰ μονοπάτια γιὰ νὰ φτάσουν σὲ δροσερὴ πηγὴ ἐνῶ ζοῦν σὲ ἄνυδρο περιβάλλον. Καὶ ἔτσι γίνονται τὰ βιβλία ἰάματα, ἀφορμὴ δηλαδὴ γιὰ ἴαση.

   Τὰ ἤδη ἐκδοθέντα νεανικὰ βιβλία ἀπὸ τὸ Σωματεῖο μᾶς ἐντάσσονται στὴν ἴδια σειρὰ καὶ ἀκολουθεῖ μεγάλος κατάλογος βιβλίων πρὸς ἔκδοση. Παρακαλοῦμε καὶ ζητοῦμε ἀρρωγοὺς στὴν προσπάθειά μας καὶ προτάσεις γιὰ θέματα καὶ συγγραφεῖς.

   Σχεδὸν ὅλα τὰ βιβλία αὐτῆς τῆς σειρᾶς προσφέρονται δωρεὰν στοὺς  νέους μὲ τὴν ὁλόψυχη εὐχὴ νὰ βροῦν εὐμενῆ ἀποδοχὴ καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ὅσοι τὰ διαβάσουν.

 

greek-family

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα