Αποφθέγματα από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

λδ’. Ἡ κα­τά­ρα πού ἔ­πια­σε 

 

    Κά­ποι­ος ὑ­πο­τα­κτι­κός στε­νο­χώ­ρη­σε τόν Γέ­ρον­τά του καί ἐ­κεῖ­νος τόν κα­τα­ρά­στη­κε, ἀλ­λοί­μο­νο, νά πε­θά­νη στόν δρό­μο. Με­τά ἀ­πό δε­κα­ε­τί­ες, ὅ­ταν ἦρ­θε ἡ ὥ­ρα τῆς κοι­μή­σε­ώς του, δυστυχῶς ἔ­πια­σε ἡ κα­τά­ρα τοῦ Γέ­ρον­τά του καί πράγ­μα­τι ἐ­κοι­μή­θη στόν δρό­μο. Ἴ­σως ὁ ὑποτακτικός ἀ­μέ­λη­σε νά συγ­χω­ρη­θῆ ἤ δέν ἔδω­σε ση­μα­σί­α γιά νά πά­ρη πί­σω ὁ Γέ­ρον­τας τήν κα­τά­ρα του. Χρει­ά­ζε­ται προ­σο­χή νά μήν δί­νου­με ἀ­φορ­μές. «Μή δῶς τό­πον ἀν­θρώ­πῳ κα­τα­ρά­σα­σθαί σε»[1][1]. Ἡ ἄ­δι­κη κα­τά­ρα δέν πιά­νει. Ἀλ­λά ἄν κα­τα­ρα­στῆ κά­ποι­ος πο­νε­μέ­νος πού ἔ­χει δί­και­ο, τό­τε πιά­νει, ἄν καί δέν πρέ­πη πο­τέ νά κα­τα­ρι­ώ­μα­στε.  

 

*

    Ο Γέ­ρων πα­πα–Δη­μή­τρης Τρυ­γω­νᾶς ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος μι­κρός, σέ ἡ­λι­κί­α ἐν­νέα ἐ­τῶν. Οἱ Γε­ρον­τά­δες του δέν τόν ἄ­φη­ναν νά πη­γαί­νη πο­τέ στίς Κα­ρυ­ές, ἄν καί ἦταν κον­τά. Τόν ἔ­παιρ­ναν μα­ζί τους μό­νο μία φο­ρά στήν λι­τα­νεί­α τοῦ Ἄξιόν Ἐ­στι τήν Δεύ­τε­ρη ἡ­μέ­ρα τοῦ Πά­σχα. Ἐ­πει­δή με­γά­λω­σε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος, εἶ­χε ἁ­πλό­τη­τα,  κα­θα­ρό­τη­τα καί παι­δι­κό­τη­τα. Εἶ­χε χά­ρι. Τά παι­χνί­δια του στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος ἦ­ταν ἡ ἀ­νά­γνω­ση τοῦ βί­ου τοῦ ὁ­σί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Κα­λυ­βί­του. Τόν ἀ­γα­ποῦ­σε, τόν εὐ­λα­βεῖ­το καί τόν ἔ­κα­νε τοι­χο­γρα­φί­α στήν Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Κελ­λιοῦ τους.  

Με­τά τήν κοί­μη­σή του, ὅ­ταν ἔ­κα­ναν τό ἐ­τή­σιο μνη­μό­συ­νο, τρεῖς φο­ρές ὁ ὑ­πο­τα­κτι­κός του αἰ­σθάν­θη­κε εὐ­ω­δί­α στό κελ­λί του καί στήν Ἐκ­κλη­σί­α. 

 

    Ο γερω–Δη­μό­κλη­τος ἦ­ταν πρα­κτι­κός για­τρός καί στά δύ­σκο­λα χρό­νια τῆς Κα­το­χῆς ἔ­σω­σε πολ­λούς. Ὅ­που τόν κα­λοῦ­σαν πή­γαι­νε. Ὅ­ταν ἀρ­ρώ­σται­νε κα­νέ­να γε­ρον­τά­κι καί τόν φώ­να­ζαν, πή­γαι­νε νά τό βο­η­θή­ση. Τοῦ ἔ­λε­γε: «Πρῶ­τα θά τα­κτο­ποι­η­θῆς μέ τόν Πνευ­μα­τι­κό καί με­τά θά σ᾿ ἀ­να­λά­βω ἰ­α­τρι­κῶς. Πρῶ­τα θε­ρα­πεί­α ψυ­χῆς». Ἔμε­νε γιά πολ­λά χρό­νια στήν Καλύβη τοῦ ἁ­γί­ου Ἀ­θα­να­σί­ου στήν Κου­τλου­μου­σια­νή Σκή­τη καί ὕ­στε­ρα πῆ­γε στήν Νέ­α Σκή­τη, ὅ­που ἐ­κοι­μή­θη. Αἰ­ω­νί­α του ἡ μνή­μη.  

 

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα