Άγνωστα Συναξάρια – Οι Όσιοι Παύλος ο Επίσκοπος και Ιωάννης ο Πρεσβύτερος

osios-paylos-kai-petros

Ὁ βί­ος τῶν ὁ­σί­ων Πα­τέ­ρων Παύ­λου καί Ἰ­ω­άν­νου, ἄν καί εἶ­ναι σύν­το­μος, εἶ­ναι πο­λύ ἐν­δι­α­φέ­ρων καί θαυ­μα­στός. Μᾶς δεί­χνει ἕ­ναν ἄλ­λο τρό­πο ζω­ῆς καί μιά ἰ­δι­αί­τε­ρη ὁ­δό γιά τήν ἁ­γι­ό­τη­τα. Οὔ­τε τήν ὁ­δό τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου οὔ­τε ἀ­πο­κλει­στι­κά τήν ἀ­σκη­τι­κή ὁ­δό, ἀλ­λά τήν τε­λεί­α ἀ­πο­φυ­γή τῆς δό­ξης καί τήν δί­ψα γιά ἀ­φα­νῆ καί τα­πει­νή βι­ο­τή. Ἀ­πο­τε­λεῖ ἕ­ναν ὕ­μνο στήν ὑ­ψο­ποι­ό τα­πεί­νω­ση, μιά πρα­κτι­κή δι­δα­σκα­λί­α γιά τό πῶς νά τήν ἀ­πο­κτή­σω­με, πού καί μό­νη της ἀρ­κεῖ γιά τήν σω­τη­ρί­α μας. «Ἐ­τα­πει­νώ­θην καὶ ἔ­σωσέ με ὁ Κύ­ριος» (Ψαλμ. ριδ΄, 6).

Ἐ­πί πλέ­ον μᾶς με­τα­φέ­ρει σέ ἐ­πο­χή πού ἀν­θοῦ­σε ἡ ἀ­ρε­τή καί ἀ­φθο­νοῦ­σαν τά χα­ρί­σμα­τα τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, ὅ­πως φαί­νε­ται στούς ὁ­σί­ους καί στούς ἄλ­λους ἀ­να­χω­ρη­τές πού ἀ­να­φέ­ρον­ται στόν βί­ο.

Ἡ μνή­μη τῶν ὁ­σί­ων Πα­τέ­ρων Παύ­λου τοῦ ἐ­πι­σκό­που καί Ἰ­ω­άν­νου τοῦ πρε­σβυ­τέ­ρου τε­λεῖ­ται στίς 30 Ἰ­ου­λί­ου.

Ἄς ἔ­χου­με τήν εὐ­χή τῶν ἁ­γί­ων μας.

Ἀ­μήν

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει ἀποδέκτης μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴν ΄΄ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ΄΄, στὸ τηλέφωνο:  2310552207 

ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: sales@enromiosini.gr

 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα βιβλία της σειράς “ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ”

 

15/6/2016