Άγιος Κρήσκης ο Μάρτυρας

Θάμβος βλέπειν Κρήσκεντα τοῦ πυρὸς μέσον,
Ἡγούμενον λειμῶνα τερπνὸν τὴν φλόγα.
Κάτθανε καὶ Κρήσκης πέμπτῃ δεκάτῃ πυρὶ λαύρῳ.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα